تأثیر صفحات مستغرق بر میزان آبگیری در آبگیرهای جانبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 صفحات مستغرق در دهانه آبگیرها  به عنوان یک سازه هیدرولیکی کنترل کننده رسوب استفاده می­شود. تحقیق حاضر در آزمایشگاه هیدرولیک بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز انجام گرفت در این تحقیق عملکرد هیدرولیکی مدل صفحات  مستغرق در جریان­های زیربحرانی مورد مطالعه قرار گرفت و تأثیر تعداد ردیف­های عرضی صفحات مستغرق، زاویه نصب صفحات ونیز دبی جریان بر میزان آبگیری و پروفیل سطح آب در کانال اصلی در مجاورت آبگیر جانبی با زاویه آبگیری 55 درجه با ورودی گرد­ شده که به عنوان بهترین زاویه آبگیری معرفی شده است بررسی گردید. در این تحقیق سیستم صفحاتی با چهار زاویه نصب 10، 20، 30 و 40 درجه همراه با دو آرایش صفحه­های موازی سه­تایی و دو­تایی در عرض ورودی انتخاب گردید و آزمایش­ها در چهار دبی متفاوت انجام پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که به دلیل وجود صفحات، رقوم پروفیل سطح آب در بالادست صفحات افزایش می­یابد و در مقایسه با شرایط عدم وجود صفحات، نسبت آبگیری افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان می­دهد که صفحات مستغرق با آرایش موازی سه­تایی در عرض ورودی با زاویه نصب 30 درجه از بهترین راندمان آبگیری برخودار می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Submerged Vanes on Intake Ratio of Lateral Intakes

چکیده [English]

 Submerged vanes are commonly used as hydraulic structures for sediment control at intake entrance. In the present research which was undertaken at the Hydraulic Laboratory in Water Engineering Department of Shiraz University, the hydraulic performance of these structures in sub-critical flows was studied experimentally, and the effects of submerged vanes, angle variations of submerged vanes and discharge rates on intake ratio and water surface profiles in the main channel near the lateral intake with rounded entrance and angle of 55 degree which is named as the best intake angle were investigated. In this study the submerged vanes had four installation angles of 10, 20, 30 and 40 degrees along with the two setups of 2 and 3 parallel vanes across the entrance, considering four levels of discharge values. The results showed that the application of submerged vanes, regardless of their angles, caused in the increase of water surface elevation near the upstream of the vanes as compared to the no vanes condition. The submerged vane cause an increase in intake ratio. Finally the results showed that the submerged vanes with angle of 30 degree and three parallel vane setup across the entrance had the best intake efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intake ratio
  • Lateral intake
  • Submerged vanes
  • Water surface profile
زینی­وند م و شفاعی بجستان م، 1386. بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در محل تلاقی رودخانه­ها. صفحه های 385 تا 393. ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
کرمی­مقدم م و کشاورزی ع، 1386. تأثیر صفحات مستغرق در کنترل رسوب در دهانه آبگیر 55 درجه با گردشدگی لبه ورودی.صفحه­های 171 تا 180. سومین کنگره مهندسی عمران.دانشگاه تبریز، تبریز.
گوهری س، 1389. کنترل رسوب در آبگیرها با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکنصفحه­های 112 تا 120. پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران،  14-16 اردیبهشت ماه.دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
Keshavarzi A and Shamsaddininejad AR, 2002. Plain secondary current at water intakes and its effect on sedimentation process. Pp. 1-7. CSCE/EWRI of ASCE Environmental Engineering Conference , Niagara.
Odgaard J and Wang Y, 1991. Sediment management with submerged vanes. I: Theory. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 117)3(: 267-283.
Ouyang HT, 2001. Design optimization of submerged vane system for sediment control. PhD Thesis at IOWA Univ 210p.