دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، زمستان 1400 
2. ارائه چهارچوب عملی برای تعیین پتانسیل فرونشست زمین (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

صفحه 11-23

10.22034/ws.2021.13817

پری خلیفی؛ عطاء الله ندیری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ مریم قره خانی


9. معرفی مدلی برای استحصال آب با توجه به ساختار‌های متناسب با شرایط طبیعی

صفحه 111-126

10.22034/ws.2021.12340

محمد رضا حامی کوچه باغی؛ تیمور سهرابی؛ علیرضا توکلی؛ آرزو نازی قمشلو