دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، دی 1400 
معرفی مدلی برای استحصال آب با توجه به ساختار‌های متناسب با شرایط طبیعی

صفحه 111-126

10.22034/ws.2021.12340

محمد رضا حامی کوچه باغی؛ تیمور سهرابی؛ علیرضا توکلی؛ آرزو نازی قمشلو