دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، پاییز 1400 
1. پهنه‌بندی فرسایش پذیری بادی خاک سواحل شرقی دریاچه ارومیه

صفحه 1-14

10.22034/ws.2021.12189

ساغر چاخرلو؛ علی اصغر جعفرزاده؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ فرزین شهبازی


4. حل عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان در مقاطع مرکب مستقیم

صفحه 47-60

10.22034/ws.2021.12201

محمدرضا کریمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح؛ امیراحمد دهقانی