دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، پاییز 1400 
1. پهنه‌بندی فرسایش پذیری بادی خاک سواحل شرقی دریاچه ارومیه

10.22034/ws.2021.12189

ساغر چاخرلو؛ علی اصغر جعفرزاده؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ فرزین شهبازی


4. حل عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان در مقاطع مرکب مستقیم

10.22034/ws.2021.12201

عبدالرضا ظهیری؛ محمدرضا کریمی؛ مهدی مفتاح؛ امیراحمد دهقانی