دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، تیر 1400 
ارزیابی توانایی مدل‌های هوشمند در برآورد تابش کل خورشیدی ماهانه

صفحه 13-26

10.22034/ws.2021.11636

سید صابر شریفی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ وحید نورانی؛ جواد بهمنش