دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-155 
7. بررسی تنوع و تکامل خاک در سطوح مختلف ارتفاعی دامنه غربی کوهستان تالش

صفحه 89-102

10.22034/ws.2021.11632

افشین محمدی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی