ارائه رابطه‌ای جدید برای تعیین دبی مرجع در روندیابی به روش ماسکینگام- کونژ (مطالعه موردی: رودخانه دینه‌ور، استان کرمانشاه)

نویسنده

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ایلام

چکیده

به‌منظور پیش‌بینی تغییرات بزرگی، سرعت و شکل موج سیل نسبت به زمان از روش‌های روندیابی استفاده می‌شود. روش‌های مختلفی برای روندیابی سیل وجود دارند که به دو دسته کلی روش‌های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی تقسیم می‌شوند. از بین روش‌های هیدرولوژیکی، روش ماسکینگام- کونژ به‌علت عدم نیاز به هیدروگراف خروجی برای کالیبراسیون، دارای کاربرد فراوانی است. دقت این روش بستگی به انتخاب دبی مرجع و انتخاب پارامترهای هندسی منظور شده برای بازه روندیابی دارد. در این مطالعه، رابطه‌ای جدید برای محاسبه دبی مرجع بر اساس مقایسه نتایج روش ماسکینگام- کونژ و مدل هیدرودینامیکی MIKE11 در بازه مطالعاتی رودخانه دینه‌ور در استان کرمانشاه ارائه گردید و با روابط دیگر محققین مقایسه شد. نتایج حاصل از کاربرد این رابطه برای روندیابی به روش ماسکینگام- کونژ بیانگر آن بود که هیدروگراف خروجی از مدل ماسکینگام- کونژ مطابقت بسیار خوبی با هیدروگراف خروجی از مدل MIKE11 دارد، بطوری که برای هیدروگراف سیلاب 200 ساله، مقادیر معیارهای سنجش RMSE و E به‌ترتیب، برابر با (m3s-1) 64/1 و 99/0 بدست آمد. همچنین با مقایسه رابطه ارائه شده با روابط سایر محققین مشخص گردید که رابطه بدست آمده علاوه بر دبی اوج، تابعی از زمان اوج و زمان پایه هیدروگراف ورودی نیز بوده و از دقت بالاتری هم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach to Determine Reference Discharge for Muskingum- Cunge Routing Method (Case Study: Dinehvar River, Kermanshah Province)

نویسنده [English]

  • Javad Sarvarian
Assist. Prof. of Water Engineering Dept., Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

In order to predict the magnitude, velocity, and form of the flood wave with respect to time, the flood routing methods are used. There are several ways to accomplish the flood routing which are divided into two general categories, including hydraulic and hydrological routing methods. Among the various hydrologic routing methods, the Muskingum- Cunge method has been applied more frequently because no need to calibration process of output hydrograph. The accuracy of this method depends on the choice of reference discharge and geometrical parameters. In this study, a new model was proposed for calculating the reference discharge based on the comparison of Muskingum- Cunge method and MIKE11 hydrodynamic model for Dinehvar River, in Kermanshah Province. The results showed that the output hydrograph obtained by the proposed reference discharge was in good agreement with the output of MIKE11 model so that for the 200 years flood hydrograph, the RMSE and E criteria values were equal to 1.64 m3s-1 and 0.99, respectively. Furthermore, comparison of the proposed relationship with other researcher’s findings showed that the proposed relation not only was a function of the peak discharge but also was a function of peak time and base time of the input hydrograph.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dinehvar River
  • Flood routing
  • MIKE11 Model
  • Muskingum- Cunge
  • Reference Discharge