تأثیر مس بر تولید گلومالین توسط دو گونه قارچ گلومرال همزیست با ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

گلومالین یک ترکیب گلیکوپروتئینی ویژه است که توسط قارچ­های راسته گلومرال از رده گلومرومایکوتاتولید می­شود. با توجه به همزیستی گسترده این قارچ­ها با تعداد زیادی از گیاهان، سالانه مقادیر قابل توجهی از گلومالین توسط این قارچ­ها وارد اکوسیستم خاک می­شود. گلومالین علاوه بر بالا بردن پایداری خاکدانه­ها، سبب کاهش فراهمی عناصر سنگین از طریق تثبیت آن­ها می­شود. فلزات سنگین می­توانند با تأثیر بر رابطه همزیستی این قارچ­ها با ریشه گیاهان، تولید گلومالین را تحت تأثیر قرار دهند. در این تحقیق تأثیر سطوح مس بر تولید گلومالین، رشد، جذب مس و برخی عناصر غذایی توسط گیاه ذرت (Zea mays L.) و میزان استقرار همزیستی میکوریزی در ریشه با دو گونه قارچ Glomus mosseae و G. intraradices بررسی شد. تیمارها شامل مس (در سه سطح صفر، 250 و 500 میلی­گرم در کیلوگرم) از منبع سولفات مس و(CuSO4.5H2O) دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار و شاهد بدون قارچ در سه تکرار بود. گلومالین ساده استخراج (EEG) و  گلومالین کل (TG) پس از استخراج از خاک، به روش بردفورد اندازه­گیری شد. با افزایش غلظت مس خاک، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، غلظت فسفر و پتاسیم اندام هوایی و ریشه، درصد کلونیزاسیون ریشه، EEG و TG کاهش و غلظت پرولین برگ، غلظت مس اندام هوایی و ریشه افزایش یافت. نتایج نشان داد که تیمارهای قارچی، میزان گلومالین را در مقایسه با شاهد بدون قارچ به طور معنی­داری افزایش می­دهند. همچنین یک رابطه همبستگی مثبت معنی­دار بین گلومالین اندازه­گیری شده به روش بردفورد و درصد کلونیزاسیون ریشه را مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Copper on Glomalin Production by Two Glomeral Species in Symbiosis with Corn

نویسندگان [English]

  • vahideh shabani
  • Naser aliasgharzad
  • Shahin Oustan
چکیده [English]

   Glomalin is a specific glycoprotein that is produced by a fungi belonging to the order Glomerales in phylum Glomeromycota. Noting the widespread symbiotic relation of these fungi with a large number of plants, considerable amounts of glomalin are entered into the soil ecosystems, annually. Heavy metals can influence the both symbionts physiology and hence glomalin production by the fungi. In this study, the effects of Cu levels were investigated on mycorrhizal establishment in corn plants inoculated by either Glomus mosseae or  G. intraradices  as well as glomalin production by the system. Copper levels of 0, 250 and 500 mg Cu.  kg-1 soil (as CuSO4.5H2O) were applied to the pots before plant culture. Non-mycorrhizal treatment was left un-inoculated as control. Easily extractable glomalin (EEG) and total glomalin (TG) were determined by the Bradford method after extraction from soil. With increasing Cu concentration in soil, shoot and root fresh and dry weights, P and K concentrations in shoot and root, root colonization, EEG and TG decreased and proline concentration in leaves, Cu concentration in shoot and root increased.  The results showed that, glomalin levels in fungal treatments significantly increased compared to the non-mycorrhizal control. The results also showed a positive correlation between the measured glomalin and the percent of root colonization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper
  • Corn
  • Glomalin
  • Glomeral
  • Soil Carbon