ارزیابی مدل SWAP به منظور بررسی تاثیر آبیاری با آب شور بر رطوبت خاک (مطالعه موردی منطقه‌ی بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

     به منظور ارزیابی مدل اگروهیدرولوژیکی SWAP3.03 در شبیه­سازی رطوبت خاک تحت کشت ارقام گندم در شرایط کیفیت و کمیت­های مختلف آب آبیاری، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کرت­های خرد شده اجرا شد. سطوح مختلف شوری (S1،S2 وS3 بترتیب معادل 4/1، 5/4و 6/9 دسی زیمنس بر متر) بعنوان کرت‌های اصلی و دو رقم  گندم قدس و روشن و چهار سطح آبیاری (I1، I2، I3 و I4 بترتیب معادل50، 75 ،100 و 125 در صد نیاز آبی گیاه)، به عنوان کرت­های فرعی در سه تکرار در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند اجراء گردید. نتایج شبیه­سازی شده توسط مدل نشان داد که اعمال تیمارهای کم­آبی و شوری باعث کاهش دقت مدل در پیش­بینی رطوبت در مراحل زمانی مختلف پس از کاشت گندم گردید. بهترین برآورد داده­های رطوبت توسط مدل، مربوط به تیمار آبیاری کامل (3I­) با RMSE  بین  93/0 تا  37/1 درصد  و برآورد­ ضعیف­تر مربوط به تیمار با حداقل آبیاری (1I) با RMSE  بین  77/1 تا  58/2 درصد بود. با کاهش شوری پیش­بینی مدل در برآورد رطوبت همخوانی بیشتری با مقادیر اندازه­گیری شده داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of SWAP Model for Considering the Effect of Irrigation with Saline Water on the Soil Water Content(A Case study: Birjand)

نویسندگان [English]

  • Ali Shahidi 1
  • MJ Nahvinia 2
  • E Ghahroodi 3
  • M Parsinejad 4
چکیده [English]

In order to evaluate the agro­­ hydrological model of SWAP3.03 for estimating soil water content under different qualities and quantities of irrigation water, an experiment was carried out on wheat varieties with three replications during 2005-2006 growing season in the research Field of University of Birjand. The treatments consisted of three water qualities (1.4, 4.5, 9.6 dS/m), and four levels of irrigation (50, 75, 100 and 125 % of crop water requirement). Water deficit and saline irrigation treatments decreased the accuracy of the model prediction for various growing stages. The best and worst estimates of the soil water content by the model belonged to the full irrigation treatment (I3) with RMSE values of 0.93 to 1.37 % and the least irrigation treatment (I1) with RMSE values of 1.77 to 2.57 %, respectively. With decreasing salinity, there was greater agreement between the measured soil water content values and those predicted by the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation depth
  • Soil water content
  • salinity
  • SWAP