تعیین و استفاده از نرم‌های دریس برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای چغندرقند در استان آذربایجان‌غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

سیستم تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) می‌تواند به‌عنوان روشی مؤثر در تقسیر نتایج تجزیه گیاه و نیازهای غذایی محصولات زراعی و باغی مورد استفاده قرار گیرد. برای تعیین اعداد مرجع DRIS در چغندرقند، نمونه­های برگ از 57 مزرعه چغندرقند در استان آذربایجان غربی جمع­آوری، و غلظت N، P، K، Ca، Mg، Fe، Zn، Mn، Cu و  Bآنها تعیین گردید. مزارع با توجه به مقدار عملکرد، به دو گروه مزارع با عملکرد بالا و پایین تقسیم شدند. نرم­های  DRISبرای نسبت­های عناصر غذایی مختلف ‏محاسبه شدند و همچنین شاخص‏های  DRISبرای ارزیابی تعادل و نیاز عناصر غذایی محاسبه شد. دامنه کفایت به‏دست آمده از  DRISدر برگ­های چغندرقند برای N، P، K،  Caو ‌Mg به­ترتیب 4/5-0/3، 47/0-21/0، 7/3-7/1، 6/1-55/0 و 34/0-19/0 درصد و برای عناصر Fe، Zn، Mn، Cu و‌B به ترتیب 168-24، 19-10، 138-42، 14-10 و 20-9 میلی­گرم بر کیلوگرم ماده خشک بودند. بر اساس میانگین شاخص­های  DRISترتیب اولویت‌بندی عناصر پرمصرف و کم­مصرف به ‌صورت P>Cu>N>Zn>K>Ca>Mg>Fe>Mn>B تعیین شد. شاخص تعادل تغذیه­ای DRIS در کلیه مزارع با عملکرد پایین خیلی بیشتر از صفر بود که نشان دهنده عدم تعادل تغدیه­ای در مزارع با عملکرد پایین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Use of DRIS Norms for Evaluating Nutritional Status of Sugar beet in Western Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • N Miran 1
  • A Samadi 2
چکیده [English]

Diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) can be used as an efficient method to interpret the results of plant analysis and the nutritional needs of field and orchards crops. To determine the DRIS norms in sugar beet (Beta vulgaris L.), leaf samples were collected from 57 fields and N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu and B concentrations in the leaves were measured. On the basis of yield amounts, the fields were divided into two groups of low and high yielding populations. Standard DRIS norms were established for the different nutrient ratios and also DRIS indices were calculated to evaluate nutrients balances and order of nutrients requirements. DRIS-derived sufficiency ranges in sugar beet leaves were 3.0-5.4, 0.21-0.47, 1.7-3.7, 0.55-1.6, 0.19-0.34‌% for N, P, K, Ca, Mg and 24-168, 42-138, 10-19, 10-14, 9-20 mg/kg for Fe, Mn, Zn, Cu, B, respectively. The average of DRIS indices of priority based on the macro and micro nutrients as P>Cu>N>Zn>K>Ca>Mg>Fe>Mn>B was determined. The nutritional balance DRIS index of all fields with low yielding population was much more than zero, indicating an imbalance nutritional in low yielding fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DRIS
  • Plant analysis
  • norm
  • Sugar beet