تأثیر سطوح کلرید سدیم و نیتروژن بر رشد، غلظت ویتامین C و نیترات سبزی هالوفیت Suaeda aegyptiaca

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

افزایش شوری اراضی کشاورزی، محدودیت کشت محصولات زراعی و باغی و کاهش عملکرد آنها را سبب شده است. این امر بسیاری از محققان را به سمت یافتن محصولات جدید جایگزین سوق داده است. هالوفیت‌ها به خاطر سازوکار‌های خاص خود مانند سیستم آنتی اکسیدانی به شوری مقاوم‌ هستند. برای مطالعه اثر سطوح کلرید سدیم و نیتروژن بر رشد، غلظت ویتامین C و نیترات هالوفیت خوراکی S. aegyptiaca آزمایشی با 5 سطح شوری عصاره اشباع 10، 20، 40، 60 وdS m-180 بعنوان فاکتور اول و سه سطح نیتروژن 25، 50 و mg kg-175 از منبع اوره بعنوان فاکتور دوم طراحی گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه به اجرا در آمد. پس از استقرار گیاهان، تیمارهای شوری اعمال گردیدند و نیتروژن نیز در طی دو مرحله به فاصله 10 روز به گلدان‌ها اضافه شد. نتایج نشان داد بیشترین وزن تر و خشک گیاه در شوری کلرید سدیم dS m-120 بدست آمد. با افزایش بیشتر شوری کلرید سدیم وزن تر و خشک کاهش یافت. در شوری‌های کلرید سدیم 10 و dS m-120 با افزایش سطح نیتروژن وزن تر و خشک نیز افزایش یافت اما در شوری‌های بالاتر سطح متوسط نیتروژن بیشترین وزن تر و خشک را تولید نمود. با افزایش شوری کلرید سدیم تا dS m-140 ویتامین C گیاه افزایش، و با افزایش بیشتر، کاهش یافت. با افزایش سطح نیتروژن میزان ویتامین C گیاه کاهش یافت. با افزایش سطح نیتروژن غلظت نیترات افزایش یافت. در شوری‌های کلرید سدیم 10، 20  و dS.m-1 40 غلظت نیترات گیاه در سطوح مختلف نیتروژن ثابت ماند اما در شوری‌های 60 و  dS m-180 با کاهش سطح نیتروژن غلظت نیترات گیاه نیز کاهش یافت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of NaCl Salinity and Nitrogen levels on Growth, and Vitamin C and Nitrate concentrations of Halophyte Vegetable Suaeda aegyptiaca

نویسندگان [English]

  • MA Zakery Asl 1
  • S Bolandnazar 2
  • SH Oustan 3
  • SJ Tabatabaei 4
چکیده [English]

Increasing salinity in agricultural lands has led to the limitation of crop cultivation and reduction of crop yields. Therefore, many researchers in the world focus on finding alternative crops. Halophytes, because of some mechanisms such as antioxidant systems are resistant to salt stress. In order to study the effects of NaCl salinity and nitrogen levels on growth, ascorbic acid and nitrate contents in the edible halophyte S. aegyptiaca, a factorial experiment with 5 levels of NaCl including 10, 20, 40, 60 and 80 dS m-1 as the first factor and three levels of nitrogen including 25, 50 and 75 mg kg-1 in urea form as the second factor in completely randomized design with three replications was conducted under the greenhouse conditions. NaCl treatments were applied after the plants had reached a stand. Nitrogen was also added at two stages within 10 days. The results showed that the highest fresh and dry weights of plants were obtained at 20 dS m-1 salinity level. The fresh and dry weights decreased more by increasing salinity. At salinity levels of 10 and 20 dS m-1, the fresh and dry weights increased with increasing nitrogen levels, but at higher salinity levels, the moderate levels of nitrogen produced the highest fresh and dry weights. With increasing salinity up to 40 dS m-1 the vitamin C content firstly increased and then decreased with further increase in salinity. The vitamin C levels also decreased with increasing nitrogen levels. Furthermore, the nitrate concentration increased with increasing nitrogen levels. At salinity levels of 10, 20 and 40 dS m-1 concentration of nitrate at different levels of nitrogen was constant but decreased at 60 and 80 dS m-1 salinity  levels with decreasing nitrogen levels.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • Nitrogen
  • S. aegyptiaca
  • salinity
  • Vitamin C