تأثیرآبشویی یک خاک شور- سدیمی تیمار‌شده با دو نوع ماده آلی بر شوری و سدیمی بودن خاک و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم درجو

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم خاک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه خاکشناسی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ws.2021.12249

چکیده

کاربرد مواد آلی در خاک‌های شور-سدیمی می‌تواند در اصلاح ویژگی‌های شیمیایی خاک بدون نیاز به مواد شیمیایی مؤثر باشد. در تحقیق حاضرآزمایش‌های آبشویی یک نوع خاک شور-سدیمی با بافت لوم رسی در ستون‌های آزمایشگاهی در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل خرد‌شده با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای اصلی: 1) نوع ماده اصلاح‌کننده شامل کود دامی و کمپوست، 2) سطح ماده اصلاح کننده شامل یک، سه و پنج درصد وزنی و 3) مرحله آبشویی در پنج سطح شامل: بدون آبشویی، یک بار، دو بار، سه بار و چهار بار آبشویی با فواصل 30 روزه بود. تمامی ستون‌ها بعد از اضافه کردن اصلاح‌کننده‌ها به مدت 30 روز تحت انکوباسیون قرار گرفته و سپس آبشویی شدند. صفات در هر ستون، در سه عمق به‌عنوان فاکتور فرعی بررسی شد. در پایان ماه چهارم از آزمایش‌های انکوباسیون و آبشویی، شوری خاک از 15 به زیر پنج دسی‌زیمنس بر متر و نسبت جذب سدیم از 3/20 به زیر13رسید. پس از مشخص شدن بهترین سطح آبشویی، خاک ستون‌های مربوط به آن هوا‌خشک گردید و گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم بهمن به‌صورت گلدانی در آن کشت شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار (شش تیمار اصلاح کننده‌های آلی و شاهد) و سه تکرار انجام گرفت. کاربرد سطح یک درصد وزنی از کود دامی و کمپوست، غلظت نیتروژن را به ترتیب 8/33 و 5/40 درصد، غلظت فسفر را 7/35 و 3/43 درصد و غلظت پتاسیم را 7/8 و 2/19 درصد در بخش هوایی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Leaching a Saline-Sodic Soil, Amended with Two Types of Organic Matters on Salinity and Sodicity of Soil and N, P and K Concentration in Barley

نویسندگان [English]

  • elnaz Sabbagh Tazeh 1
  • mohammad reza neyshaboury 2
  • ebrahim pazira 3
1 Department of Soil Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Soil Science, Tabriz University
3 Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Application of organic fertilizers in saline-sodic soils, can be helpful in their reclamation without chemical amendments. In this research, leaching experiments of a sline-sodic soil with clay loam texture in laboratory columns was conducted in CRD as split factorial. Main factors were: 1) amendment type including manure and compost, 2) amendment application rate including 1, 3 and 5 percentage by weight and 3) leaching stage with 5 levels including: without leaching, once, twice, three times and four times leaching with 30 days intervals. All columns were incubated for 30 days after the addition of amendments and then were leached. The parameters in each column, were studied in three depths as subplot. After the forth month of incubation-leaching period, the EC and SAR of all soil samples decreased from 15 to below 5dSm-1 and from 20.3 to below 13 (mmolc L-1)0.5, respectively. After determining the best level of leaching, the soil of that columns was air-dried and Barley (Hordeum vulgare L. Bahman cultivar) was cultivated in that soil. Pot experiment was conducted in CRD with 7 treatments (control and 6 amendments levels) and 3 replicate. Application of 1% by weight of manure and compost increased nitrogen concentration by 33.8 and 40.5 percentage, phosphorus concentration by 35.7 and 43.3 percentage, and potassium concentration by 8.7 and 19.2 percentage in shoot, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost
  • Manure
  • Nutrients
  • Sodium Adsorption Ratio
  • Soil Reclamation