تأثیر آب مغناطیسی و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری میزان رطوبت به‌وسیله‌ی دستگاه TDR

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب-دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/ws.2021.12230

چکیده

رطوبت خاک یکی از عوامل مهم و تعیین کننده رفتار خاک در طرح‌های آب و خاک است. اصولاً روش‌های متداول اندازه‌گیری رطوبت خاک بسیار وقت گیر و هزینه بر هستند، از این رو در این پژوهش از دستگاه TDR به‌عنوان روشی سریع استفاده شده است. این تحقیق در شرایط گلخانه‌ای در سه نوع خاک با بافت ( رس سیلتی، لوم رسی و لوم شنی) و در 3 میدان مغناطیسی (صفر، 3/0 و 6/0 تسلا) و در سه تکرار انجام شد. در این پژوهش رطوبت خاک را با استفاده از دستگاه TDR اندازه‌گیری کرده و با مقادیر روش حجمی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که دستگاه در خاک لوم شنی در تمامی سطوح آب مغناطیسی دارای بیشترین دقت بوده (به‌ترتیب در آب چاه، 3/0 و 6/0 تسلا دارای RMSE برابر با 2/15، 3/3 و 5/2) و با افزایش میزان رس در خاک از دقت دستگاه کاسته شده است. بر اساس نمودار همسانی ترسیم شده برای نتایج روش TDR و روش حجمی، بیشترین و کمترین همسانی بین دو روش به‌ترتیب در تیمارهای خاک با بافت لوم شنی و استفاده از آب مغناطیسی 6/0 تسلا (با ضریب تبیین 92/0) و خاک با بافت لوم رسی و استفاده از آب چاه (با ضریب تبیین 42/0) مشاهده شد. نتایج نشان داد که استفاده از آب مغناطیسی در آبیاری منجر به افزایش دقت دستگاه در بافت‌های مورد بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of magnetic water and soil texture on the measurement accuracy of water content by TDR device

نویسندگان [English]

  • Abbas Safarizadeh sani 1
  • Hossein Banejad 2
  • saber jamali 3
1 MSc student, Department of Water engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Water Science and Engineering Dept.- Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Department of water engineering, Faculty of Agricultural, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Soil moisture is one of the important determinants of soil behavior in water and soil investigation. The usual methods of measuring soil moisture are costly and very time consuming; so in this study, the TDR device has been used as a fast method. This study aims to investigate the effect of magnetic irrigation water on the measurement accuracy of the water content of the soil by the TDR device. In this study, three soil texture (silty clay, sandy loam, and clay loam) were on different levels of the magnetic field (0, 0.3, and 0.6 T). In this study, soil moisture was estimated using a TDR and compared with volumetric method values of soil moisture. The results showed that the device has the highest accuracy in the sandy loam soils under different levels of magnetic irrigation water (RMSE in well water, magnetic water 0.3 teslas, and magnetic water 0.6 teslas were 15.2, 3.3, and 2.5, respectively) and by increasing the clay content, the accuracy of the device is reduced. The drawing of the coherence chart between the results of the TDR method and the volumetric method values showed that the highest and the least coincidence between the two methods were observed in sandy loam + irrigation with magnetic water of 0.6 T (R2 = 0.92) and clay loam soils + well water (R2 = 0.42). The results showed that irrigation with magnetized water was increased the accuracy of the device in all of the studied soil textures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil moisture estimation
  • Greenhouse conditions
  • Magnetic field
  • TDR models PMS-714
  • Volumetric method