بررسی آزمایشگاهی تأثیر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم بر نفوذپذیری ناهمسانگرد خاک‌های درشت دانه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سازه‌های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار، گروه مهندسی سازه‌های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

نفوذپذیری یکی از مهمترین مشخصات فیزیکی خاک است که در مهندسی ژئوتکنیک استفاده شده است. نفوذپذیری خاک به چند عامل کلی بستگی دارد، که شامل مشخصات خاک مانند فضای خالی، زبری سطح ذرات جامد، درجه اشباع و مشخصات سیالی (آب) است که از آن عبور می­کند. به منظور انجام تحقیق حاضر، اقدام به طراحی و ساخت دستگاهی برای اندازه­گیری نفوذپذیری افقی و قائم درنمونه ذرات درشت­دانه شده است. در تحقیق حاضر چهار نمونه خاک یکنواخت و سه نمونه غیریکنواخت در شرایط تراکم­های مختلف و بارهای آبی متفاوت برای آزمایش انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که نفوذپذیری در جهت افقی اغلب بیشتر از نفوذپذیری در جهت قائم است و برای نمونه­های غیر یکنواخت در مقایسه با نمونه­های یکنواخت این تفاوت بیشتر مشاهده می­شود. میزان ناهمسانی نفوذپذیری برای نمونه های یکنواخت بین 85/0 تا 35/1 و برای نمونه­های غیریکنواخت در محدوده 32/1  تا  5/3  قرار دارد همچنین با افزایش ضریب یکنواختی میزان ناهمسانی نفوذپذیری کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Grading, Shape Factor and Compaction Effects on Anisotropic Permeability of Coarse Grain Solis

نویسندگان [English]

  • F Pishro 1
  • M Bakhtiari 2
  • N Shehni Karamzadeh 2
1 M.Sc. Grad., Department of Marine Structures Engineering, Faculty of Marine Engineering, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
2 Assist. Prof., Department of Marine Structures Engineering, Faculty of Marine Engineering, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

The permeability is one of the most important physical properties of a soil that has been used in geotechnical engineering. Soil permeability generally depends on several factors, such as soli properties containing the porosity, surface roughness of solid particles, Saturation and fluid (water) properties which passes through the soil. In order to do the research a testing device is designed for measuring horizontal and vertical permeability of the coarse particles. In this study, four uniform soil samples and three non-uniform samples with different compactions are selected and tested under various water heads. The results show the permeability in the horizontal direction is often greater than the permeability in the vertical direction and this difference in non-uniform sample is greater than that in uniform samples. The permeability anisotropy ratio for uniform samples is between 0.85-1.35 and for non-uniform samples is between 1.32-3.5. Also, with increasing the uniformity coefficient the rate of anisotropy permeable decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anisotropy
  • Coarse soil samples
  • Experimental research
  • Grading
  • Permeability
Aguiar dos Santos R, Esquivel E,2018 Saturated anisotropic hydraulic conductivity of a compacted                lateritic soil. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 10(5):986-991.  DOI: 10.1016/j.jrmge.2018.04.005.
Anonymous, 2006a. ASTM D4253-00: Standard test methods for maximum index density and unit    weight of soils using a vibratory table. ASTM int., West Conshohocken, PA. doi:10. 1520/D4253-00R06.
Anonymous, 2006b. ASTM D4254-00. Standard test methods for minimum index density and unit weight of soils and calculation of relative density. ASTM int., West Conshohocken, PA. doi:10. 1520/D4254-00.
Anonymous, 2011a. Standard D2434 – Permeability of granular soils (Constant Head). ASTM annual CDs of standards, 04. 08, West Conshohocken, PA.
Anonymous, 2011b. ASTM D5856-15. Standard test method for measurement of hydraulic conductivity of porous material using a rigid-wall, compaction-mold permeameter. West Conshohocken, PA.
Bagarello V, Sferlazza S and Sgroi A, 2009. Testing laboratory methods to determine the anisotropy of saturated hydraulic conductivity in a sandy–loam soil. Geoderma 154(1): 52–58.
Chapuis P, Denis G and Bass K, 1989. Laboratory Permeability Test on Sand: Influence of the Compaction Method on Anisotropy. Geotechnical Testing Journal 26: 32-35.
Chapuis P and Gill D, 1989. Hydraulic anisotropy of homogeneous soils and rocks: Influence of the densification process. Bulletinof theInternational Association ofEngineering Geology 39: 75-86.
Chapuis P, Gill DE and Baas K, 1989. Laboratory permeability tests on sand: Influence of the compaction method on anisotropy.  Geotechnical Testing Journal 26: 614-622.
Gernez S, Bouchedda A, Gloguen E, Paradis D. 2019. Comparison Between Hydraulic Conductivity Anisotropy and Electrical Resistivity Anisotropy from Tomography Inverse Modeling. Front. Environ. 7: 1-15   DOI: 10.3389/fenvs.2019.00067.
Moore PJ, 1979. Determination of permeability anisotropy in a two-way permeameter.  Geotechnical Testing Journal 2(3): 167-169.
 Stephenson D, 1979. Rock Fills in Hydraulic Engineering. Elsevier Scientific, Amsterdam, 215 p.
Wang J and Qiu Z, 2015. Anisotropic hydraulic conductivity and critical hydraulic gradient of a crushed sandstone–mudstone particle mixture. Marine Georesources and Geotechnology DOI: 10.1080/1064119X.2015.1103825.