جداسازی و مطالعه باکتری‌های بومی خاک‌های آلوده جنوب پالایشگاه تهران جهت زیست پالایی آلودگی‌های نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه محقق اردبیلی

2 2-استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 3- استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران

چکیده

رشد روزافزون جمعیت و به­دنبال آن توسعه صنایع و پالایشگاه­ها، سبب ورود حجم عظیمی از ترکیبات آلاینده هیدروکربنی به محیط زیست شده است.  زیست پالایی یا حذف بیولوژیک هیدروکربن‌های نفتی در خاک یا آب، کارآمدتر از سایر فناوری‌های فیزیکی و شیمیایی پالایش می­باشد. در این میان، باکتری­های بومی خاک­های آلوده نفتی به­دلیل سازگاری و تماس طولانی مدت با آلاینده­های هیدروکربنی حائز اهمیت می­باشند. هدف از این تحقیق، جدا­سازی و مقایسه کار­آیی باکتری‌های برتر تجزیه کننده نفت از خاک‌های آلوده جنوب پالایشگاه تهران می‌باشد. بدین منظور، شش نمونه خاک آلوده نمونه­­­برداری و طی سه مرحله آزمایشگاهی، سویه­های برتر باکتری‌های تجزیه کننده نفت جداسازی گردیدند. در مرحله اول جداسازی و خالص­سازی باکتری‌های بومی نفت­خوار در محیط کشت اختصاصی عصاره خاک-آگار، در مرحله دوم مطالعه کارایی جدایه‌ها در محیط­کشت پایه معدنی مایع همراه با 7% حجمی نفت گاز به­عنوان منبع هیدروکربنی و در مرحله سوم مقایسه میزان تنفس سویه­های باکتریایی در محیط حاوی 3% وزنی نفت گاز انجام شد. در پایان این سه مرحله آزمایشگاهی، از بین تمام جدایه­های تجزیه­کننده مواد نفتی، دو جدایه باکتریاییBJ.1  وBM.1 با میزان تنفس به­ترتیب؛ 1/2 و 8/1 میلی گرم CO2 در هر گرم شن-پرلیت در ماه، به­عنوان برترین و توانمندترین باکتری­های تجزیه کننده نفت گاز انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Study of Indigenous Bacteria of the Contaminated Soils in Southern of Tehran Oil Refinery plant for Bioremediation of Oil ontaminations

نویسندگان [English]

  • A ghaidel 1
  • S Naji rad 2
  • HA alikhani 3
چکیده [English]

Increasing growth of population and consequent development of industries and refinery plants cause high amounts of hydrocarbon pollutants enter to environment. Bioremediation or biological removal of petroleum hydrocarbons from soil or water is more efficient than the other physical and chemical remediation technologies. Indigenous bacteria are important because of their long term exposure and compatibility to hydrocarbon contaminants. Therefore, the aim of this study was isolation and comparison of oil consuming bacteria efficiency in the oil contaminated soils in southern of Tehran oil refinery plant. Six samples from the contaminated soil were collected and then the superior oil degrading bacteria were isolated through three laboratory steps: i) Isolation and purification of indigenous oil degrading bacteria in a soil extract agar as a selective media, ii) The study of efficiency of the isolates in a liquid mineral based media with 7% (V/V) of gas oil. iii) The comparison of the respiration rates of the isolates in a media containing 3% (W/W) gas oil. At the end of three steps, among all the oil degrading isolates, two isolates of BJ.1 and BM.1 with respiration rates of 2.1 and 1.8 mg CO2 per gram sand-perlite per month, were ultimately selected as the most powerful and efficient isolates for oil degradation, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodegradation
  • Bioremediation
  • Gasoil
  • Oil degrading bacteria
  • Petroleum Hydrocarbons
ابراهیمی م، ساریخانی م و فلاح ع، 1392. تجزیه زیستی هیدروکربنهای نفتی گازوئیل، تولوئن و فنانترن توسط سه گونه Pseudomonas fluorescencs CHAO، Pseudomonas putida P13وPantoea agglomerans P5. نشریه دانش آب و خاک، جلد 23، شماره 2، صفحه­های 29 تا 41.
اسماعیلی ع، پوربابایی ا و علیخانی ح، 1391. تجزیه زیستی الیگواتیلن توسط ریزموجودات جدا شده از خاک مکان­های دفن زباله. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 43، شماره 2، صفحه­های 221 تا 229.
Alef  K and Nannipieri P, 1995. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. 576 p. Academic Press, Cambridge.
Cappuccino JG and Sherman N, 2005. Microbiology: A Laboratory Manual: Benjamin/Cummings, New York.
Dobson R, Schroth MH, Schuermann A, and Zeyer J, 2004. Methods to assess the amenability of petroleum hydrocarbons to bioremediation. Environmental Toxicology and Chemistry, 23(4): 929-937.
Giordano A, Stante L, Pirozzi F, Cesaro R, Bortone G, 2005. Sequencing batch reactor performance treating PAH contaminated lagoon sediments. Journal of Hazardous Materials 119(1): 159–166.
Idise O, Ameh J, Yakubu S, and Okuofu C, 2010. Modification of Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa isolated from a petroleum refining effluent for increased petroleum product degradation. African Journal of Biotechnology 9(22): 3303-3307.
Ilyina A, Castillo SMI, Villarreal SJA, Ramirez EG, and Candelas R, 2003. Isolation of soil bacteria for bioremediation of hydrocarbon contamination. Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 44(1): 88-91
Karamalidis AK, Evangelou AC, Karabika E, Koukkou AI, Drainas C, and Voudrias EA, 2010. Laboratory scale bioremediation of petroleum-contaminated soil by indigenous microorganisms and added Pseudomonas aeruginosa strain spet. Bioresource Technology 101(16): 6545-6552.
King RB, Long GM, and Sheldon JK, 1997. Practical Environmental Bioremediation. 184 p. Lewis Publisher. New York, USA.
Lynch JM, and Moffat AJ, 2005. Bioremediation–prospects for the future application of innovative applied biological research. Annals of Applied Biology 146(2), 217-221.
Márquez-Rocha F, Hernández-Rodrí V, and Lamela MT, 2001. Biodegradation of diesel oil in soil by a microbial consortium. Water, Air, and Soil Pollution 128(3-4): 313-320.
Mattney Cole G, 1994. Assesment and Remediation of Petroleum Contaminated Sites, 1st Ed., 360 p. Lewis Publisher, New York, USA.
Mirsal IA, 2008. Soil Pollution: Origin, Monitoring and Remediation. 312 p. Springer. Berlin Heidelberg.
Mukred AM, Hamid AA, Hamzah A, and Yusoff, WMW, 2008. Development of three bacteria consortium for the bioremediation of crude petroleum-oil in contaminated water. Online Journal of Biological Sciences, 8(4), 73-79.
Nnamchi CI, Obeta JAN, Ezeogu LI 2006. Isolation and characterization of some poly aromatichydrocarbon degrading bacteria from Nsukka soils In Nigeria. International Journal of Environmental  Science and Technology 3(2): 181-190.
Sartoros C, Yerushalmi L, Béron P, and Guiot SR, 2005. Effects of surfactant and temperature on biotransformation kinetics of anthracene and pyrene. Chemosphere  61(7): 1042-1050.
Schaefer M, Petersen SO, and Filser J, 2005. Effects of Lumbricus terrestris, Allolobophora chlorotica and Eisenia fetida on microbial community dynamics in oil-contaminated soil. Soil Biology and Biochemistry 37(11): 2065-2076.
Scragg A, 2005. Environmental Biotechnology. 456 p. Second Edition. Oxford University Press. London.
Vidali M, 2001. Bioremediation. An overview. Pure and Applied Chemistry 73(7): 1163-1172.
Yang SZ, Jin HJ, Wei Z, He RX, Ji YJ, Li XM, and Yu SP, 2009. Bioremediation of oil spills in cold environments: a review. Pedosphere 19(3): 371-381.