دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1391 

مقاله پژوهشی

1. شبیه‌سازی عددی و تحلیلی پیشروی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره‌ای

صفحه 1-16

سعید صمدیان فرد؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ داود فرسادی زاده


2. اصلاح روش خطی تعیین پارامتر عامل مقیاس جهت تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک

صفحه 17-27

حامد سبزچی؛ محمد بزانه؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش؛ قادر شیرین زاده


5. تعیین دامنه رطوبتی بدون محدودیت برای رشد نهال پسته در دو سطح تراکمی خاک

صفحه 59-71

داود زارع حقی؛ محمد رضا نیشابوری؛ منوچهر گرجی؛ حسن منیری فر؛ مهدی شرفاء


7. تاثیر توأم صفحات مستغرق و طوق در کاهش آبشستگی پایه¬های مستطیلی با دماغه¬ی گرد

صفحه 87-101

سید حسین حسینی؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ داود فرسادی¬زاده؛ هادی ارونقی؛ محمد علی قربانی


9. استفاده از شبکه ¬عصبی¬مصنوعی درپیش¬بینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درمقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس

صفحه 115-126

زهرا شجاعیان؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ مهدی دریائی؛ سید محمود کاشفی پور؛ داود فرسادی¬زاده


11. آمایش زمین با استفاده از مدل های تصمیم¬گیری در اراضی پیرانشهر، پسوه و جلدیان

صفحه 139-156

احمد پاکپورربطی؛ علی¬اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ پرویز عماری