دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، مرداد 1391 

مقاله پژوهشی

تحمل تنش کمبود آب در گوجه¬فرنگی در همزیستی با قارچ¬های میکوریز آربوسکولار

صفحه 1-17

حسن منافی؛ ناصر علی¬اصغرزاد؛ محمد¬رضا نیشابوری؛ فرهاد رجالی


ارزیابی مدل شبیه¬سازی رشد ذرت (MSM2) با استفاده از داده¬های لایسیمتری

صفحه 55-66

ابوالفضل مجنونی هریس؛ امیرحسین ناظمی؛ علی¬اشرف صدرالدینی؛ شاهرخ زند پارسا؛ محمدرضا نیشابوری


تأثیر تکنیک حل معادلات و ضریب زبری در شبیه¬سازی جریان کانال روباز با بستر فرسایش پذیر

صفحه 79-95

یوسف حسن¬زاده؛ محمدعلی کی¬نژاد؛ محمدتقی اعلمی؛ داوود فرسادی¬زاده؛ کیومرث روشنگر


تأثیر زهکش افقی بر پایداری سد خاکی همگن در شرایط تخلیه سریع

صفحه 107-119

امیر ملک¬پور؛ داود فرسادی¬زاده؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ جمشید صدرکریمی


تاثیر کود نیتروژن و ازتوباکتر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توتون گرمخانه¬ای (Nicotiana tabacum L

صفحه 135-150

محمد علی ثابتی امیرهنده؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ مهدی نوروزی؛ ابراهیم امیری؛ ابراهیم آذرپور


بررسی نوسانات عمق آب زیرزمینی در دشت ملایر

صفحه 173-190

حمید زارع¬ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی