جذب سرب و عناصر غذایی به‌وسیله گیاه چمن شور تحت اثر سطوح مختلف سرب در خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز قائمشهر

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه گنبد

چکیده

گیاه‌پالایی یکی از تکنولوژی‌های اکولوژیک اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین محسوب می‌شود. در این تکنولوژی معرفی گیاهان جدیدی که توانایی جذب و انتقال آلودگی به اندام هوایی را دارند، به عنوان یک راهبرد امیدبخش مطرح می‌باشد. بدین منظور، در یک آزمایش اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار اثر غلظت‌های 0، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 میلی‌گرم سرب در کیلو‌گرم خاک بر رشد، وزن خشک و جذب سرب و عناصر غذایی به‌وسیله گیاه چمن شور، در شرایط گلدانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که مصرف سرب موجب کاهش رشد و تولید ماده خشک گیاه شد. اثر غلظت‌های مختلف سرب بر جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف معنی‌دار بود. مصرف سرب باعث کاهش جذب روی و آهن و افزایش جذب منیزیم بخش هوایی گیاه شد. حداکثر تجمع سرب در ریشه در تیمار 8000 میلی‌گرم در کیلو‌گرم و به مقدار 7/155 میلی‌گرم سرب در کیلو‌گرم ماده خشک بود. بیشترین میزان انتقال سرب به بخش هوایی (531 میلی‌گرم در کیلو‌گرم ماده خشک گیاه) در تیمار 4000 میلی‌گرم سرب در کیلو‌گرم خاک وجود داشت. با توجه به نتایج، گیاه چمن شور دارای توانایی مناسبی در انتقال سرب به بخش هوایی خود می‌باشد که می‌تواند به عنوان فاکتور مطلوب برای استفاده از آن در استخراج گیاهی و پاک‌‌سازی خاک‌های آلوده به سرب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lead and Nutrients Uptake by Aeluropus littoralis under Different Levels of Lead in Soil

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezvani 1
  • Faeze Zaefarian 2
  • Abdollatif Gholizadeh 3
چکیده [English]

Phytoremediation has been proposed as an ecological remediation technology for soils polluted with heavy metals. In this technology introduction of new plants having heavy metals uptake and translocation ability to shoot is considered as a promising strategy. In a pot culture experiment, effects of 0, 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 mg Pb kg-1 soil were investigated on growth and uptake of lead and some nutrients in Aeluropus littoralis plant. The results showed Pb application reduced plant growth and dry matter production. Different concentrations of Pb had significant effects on macro and micro nutrients uptake by A. littoralis. The maximum Pb accumulation in root (155.7 mg kg-1) was for the treatment of 8000 mg Pb kg-1 soil. The highest translocation of Pb (531 mg/kg dry matter) into shoot was observed at the treatment of 4000 mg Pb kg-1 soil. Results indicated that A. littoralis had an appropriate performance in Pb translocation to shoot. This characteristic is an important factor of this plant that can play key role in phytoextraction and cleaning up of Pb contaminated soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeluropus littoralis
  • Dry weight
  • Lead
  • Nutrients uptake