تأثیر سطوح مختلف سرب بر جمعیت باکتری¬ و قارچ¬ در طول انکوباسیون خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

     کمپوست شهری و لجن فاضلاب که برای اصلاح ساختمان خاک و افزایش حاصلخیزی خاک به­کار می­روند، اغلب دارای مقادیری از Pb، Cd، Zn، Ni و Cu هستند که برای میکروارگانیسم­های خاک سمی می­باشند. در میان این عناصر Pb نسبت به بقیه دارای غلظت بالاتری است. در این تحقیق اثرات سطوح مختلف Pb (به صورت نیترات سرب) بر جوامع میکروبی خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. شش سطح Pb شامل صفر، 100، 200، 300، 400 و 500 میلی­گرم Pb در کیلوگرم خاک به گلدان­های حاوی دو کیلوگرم خاک در دو تکرار افزوده شده و در رطوبت 7/0 ظرفیت مزرعه و دمای 2±25 درجه سلسیوس به مدت شش ماه انکوباسیون گردید. در روزهای 15، 30، 90 و 180 تعداد جمعیت باکتری­ها و قارچ­ها به روش شمارش کلنی در ظرف پتری تعیین شد. در هریک از دوره­های زمانی با افزایش غلظت Pb جمعیت باکتری­ها کاهش یافت و بیشترین اثر منفی از غلظت 200 میلی­گرم Pb در کیلوگرم خاک به بالا مشاهده شد. 15 روز پس از انکوباسیون جمعیت قارچ­ها در سطوح 400 و 500 نسبت به سطح صفر Pb به طور معنی­داری کاهش یافت. با افزایش زمان انکوباسیون به 180 روز، تعداد جمعیت قارچ­ها در سطوح مختلف Pb تفاوت معنی­داری (05/0≥p) نداشت. به­نظر می­رسد که در خاک مورد آزمایش، جمعیت قارچ­ها نسبت به جمعیت باکتری­ها دارای تحمل بیشتری به سطوح بالای Pb بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Pb Levels on Bacterial and Fungal Populations During Soil Incubation

نویسندگان [English]

  • Ali Molaei
  • Naser Aliasgharzad
  • Shahin Oustan
چکیده [English]

Municipal compost and sewage sludge which are used as amendments to improve soil structure and fertility, often contain Pb, Cd, Zn, Ni and Cu at levels that are toxic to soil microorganisms. Among these elements, Pb appears at relatively higher concentration. In this study, the impact of different levels of Pb as Pb(NO3)2 on the population of soil microorganisms in soil were evaluated. Six levels of Pb including 0, 100, 200, 300, 400 and 500 mg Pb per kg soil were added at two replications to the pots containing 2 kg of soil and kept 25±2°C and 0.7 FC soil moisture for six months. Bacterial and fungal cells numbers were enumerated using plate count method, on days 15th, 30th, 90th and 180th day during incubation. At each incubation period, bacterial number decreased with increasing Pb levels. The most adverse effect of Pb was observed at above 200 mg Pb kg-1. Fifteen days after incubation, the fungal population was significantly (p≤0.05) declined at 400 and 500 mg Pb kg-1 compared to the control level (zero addition of Pb). By increasing of incubation time to 180 days, the fungal number cells showed no significant differences between Pb levels. It seems that the fungal population is more tolerant to Pb than the bacterial population in the tested soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • Fungi
  • Pb
  • Plate count
  • Tolerance