دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1391 

مقاله پژوهشی

پارامترهای شوری و سدیمی بودن در برخی خاک¬های متأثر از نمک دشت تبریز

صفحه 1-15

انور فرهمند؛ شاهین اوستان؛ علی¬اصغر جعفرزاده؛ ناصر علی¬اصغرزاد


پراکنش مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک در مقیاس ناحیه¬ای

صفحه 17-32

علیداد کرمی؛ مهدی همایی؛ محمد بای¬بوردی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ ناصر دوات¬گر


کاربرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه استوانه‌ای پل‌ها

صفحه 91-109

پریا شجاعی؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ محمدعلی قربانی


اثر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر گیاه‌پالایی سرب توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.)

صفحه 155-170

ستاره امانی‌فر؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ نصرت‌اله نجفی؛ شاهین اوستان؛ صاحبعلی بلندنظر


برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید جو در شبکه آبیاری دشت قزوین

صفحه 187-200

مهدی احسانی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان زاده؛ جواد حسین‌زاد


ارزیابی روشهای زمین آمار جهت تخمین و پهنه‌بندی عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستان

صفحه 201-220

حسین کاظمی پشت مساری؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ بهنام کامکار؛ شعبان شتایی؛ سهراب صادقی