دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-144 
تأثیر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی بر شکل‌های معدنی فسفر خاک

صفحه 1-14

10.22034/ws.2020.11641

زهره محمدی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ محمد اسماعیل اسدی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی


تحلیل وضعیت خشکسالی هواشناسی ایستگاه نیشابور به‌کمک داده‌های گزارش پنجم تغییر ‌اقلیم

صفحه 15-28

10.22034/ws.2020.11642

سعید قوام‌ سعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد حسین نجفی مود؛ مختار صالحی طبس