دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-144 
1. تأثیر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی بر شکل‌های معدنی فسفر خاک

صفحه 1-14

10.22034/ws.2020.11641

زهره محمدی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ محمد اسماعیل اسدی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی


2. تحلیل وضعیت خشکسالی هواشناسی ایستگاه نیشابور به‌کمک داده‌های گزارش پنجم تغییر ‌اقلیم

صفحه 15-28

10.22034/ws.2020.11642

سعید قوام‌ سعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد حسین نجفی مود؛ مختار صالحی طبس