دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-250 
تأثیر استغراق پرش هیدرولیکی بر نوسانات فشار کف حوضچه آرامش تیپ دو USBR

صفحه 15-29

سید نصراله موسوی؛ داوود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


بررسی میدانی تاثیر مدیریت بهره‌برداری برروی تلفات آب و رسوبگذاری کانال‌های آبیاری

صفحه 75-89

پیمان ورجاوند؛ نادر سلامتی؛ شکراله آبسالان؛ آذرخش عزیزی؛ محی‌الدین گوشه؛ ایرج لک‌زاده


بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مثلثی بر توپوگرافی بستر در رودخانه‌های مستقیم

صفحه 91-102

نوشین نجفی بیرگانی؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی