دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-250 
4. اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک درختچه خرزهره (Nerium oleander)

صفحه 41-51

فاطمه زارع زاده؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید سودایی زاده


7. کنترل آبشستگی موضعی پایه‌پل با استفاده از مواد نانو ساختار

صفحه 79-91

احسان قاسمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی


11. ارزیابی مدل 2D HYDRUS در شبیه‌سازی حرکت آب و نیترات در آبیاری فارو ذرت

صفحه 135-146

الناز رضائی آباجلو؛ سینا بشارت؛ وحید رضاوردی‌نژاد


18. اثرات کیفیت آب‌های سطحی بر کیفیت آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت تبریز)

صفحه 225-237

مصطفی صادق زاده سادات؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی