اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک درختچه خرزهره (Nerium oleander)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش-آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه یزد

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد

3 دانشیار گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد

چکیده

شوری یک مسئله فراگیر و محدود-کننده توسعه فضای سبز شهری در مناطق خشک است. به-دلیل کمبود آب با کیفیت مناسب در این مناطق، استفاده از آب­های با کیفیت پایین­تر جهت آبیاری گیاهان مورد توجه قرار گرفته و معرفی گونه­های متحمل به شوری جهت استفاده در فضای سبز شهری امری ضروری است. این پژوهش در شرایط گلخانه جهت بررسی اثر پنج سطح شوری آب آبیاری شامل 4/0، 3، 6، 9 و 12 دسی­زیمنس بر متر در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار بر روی برخی شاخص­های فیزیولوژیکی گیاه خرزهره (Nerium oleander) به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که شوری منجر به افزایش معنادار غلظت سدیم و کاهش میزان پتاسیم ریشه در تمامی سطوح شوری در مقایسه با تیمارشاهد شد. میزان سدیم برگ خرزهره تنها در سطح شوری 12 دسی­زیمنس بر متر در مقایسه با تیمار شاهد معنا­دار بود. غلظت پتاسیم در اندام­ هوایی خرزهره تحت تأثیر شوری قرار نگرفت. همچنین با افزایش شوری مقدار پرولین برگ ها افزایش یافت، ولی در مقدار قندهای محلول و کلروفیل تغییر معناداری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. به نظر می­رسد خرزهره با تجمع پرولین، جذب و نگهداری یون­های سدیم و کلرید در ریشه و عدم انتقال آن­ها به برگ­،  تنش شوری را تحمل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salt Stress on Some Physiological Attributes of Nerium oleander

نویسندگان [English]

  • F Zare Zadeh 1
  • AA Karimian 2
  • H Soudaie Zadeh 3
1 -M.Sc. Graduate of Environmental Sciences, Yazd University, Iran
2 Assist. Prof. Dept. Natural Resources, Yazd University, Iran
3 Assoc. Prof. Dept. Natural Resources, Yazd University, Iran
چکیده [English]

Salinity is a widespread problem and a limiting factor on the development of urban landscape in arid regions. Due to lack of good quality water in these areas, there is a noticeable to use of low quality water for irrigation of plants. In this regard, introduction of salt tolerant species for using in urban landscape is necessary. In order to investigate the effects of five levels of irrigation water salinity, including: 0.4, 3, 6, 9 and 12 dS/m-1 on some physiological attributes of Nerium oleander under greenhouse condition, an experimental was conducted based on randomized complete block design with three replicates. The results showed that the all salinity levels caused significant increase of sodium concentration and reduction of potassium in root in comparison with the control treatment. The amount of sodium in leaves of Nerium oleander only at the 12 dSm-1 concentration level had a significant difference with control. On the other hand the potassium concentration in Nerium oleander leaves was not affected by the salinity. Also the leaf Proline concentration was increased with increasing salinity, but there was no significant difference in the amounts of soluble sugars and chlorophyll between different treatments. So, it seems Nerium oleander by the Proline aggregation and also absorption and holding the sodium and chlorine in the roots and preventing their translocation to the leaves, can tolerate salt stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape
  • Nerium oleander
  • Physiological attributes
  • Salt stress
 
 
Abbasi M, Zakrin A and Heidari M, 2011. Effect of sodium chloride on vegetative growth and concentration of sodium, potassium and chloride ions in seedlings of two cultivars of Mangifera indica L. Journal of Plant Productions, 25/1: 1-8.
Abdollahi P, Soltani A, and Beigi Harchagani H, 2011. Investigation of salinity resistance in four tree species suitable for urban forestry. Journal of Forest and Populous Research of Iran, 19/3: 265-282.
Abutalebi A, Hasanzadeh H, Arabzadegan M.S, 2009. Changes in the concentration of Micro elements in the roots of different citrus species in the salt stress, Journal of research in agricultural sciences, 5:81-89.
Afuni M, Mojtabapoor R and Noorbakhsh F, 2000, Salty and Sodium Soils and Their renovation, Arkan publication of Esfahan, Pp. 478.
Alvarez S, Gomez-Bellot M, Castillo M, Banon S and Sanchez - Blanco M, 2012. Osmotic and saline effect on growth, water relations, and ion uptake and translocation in Phlomis purpurea plants. Environmental and Experimental Botany 78: 138– 145.
Aminpanah w,and Sorushzadeh A, 2005. Effect of calcium nitrate on sodium and potassium distribution in rice buds under salinity conditions, Journal of Iran Biology, 2/18: 92-100.
Assare MH and Shariat A, 2008. Study of salinity resistance in germination and vegetative growth stage in four species of eucalyptus. Journal of Agricultural Science and Natural Resources 15(6(: 145-157.
Assare MH, Rostami Shahraji T, Shariat A, and Rafiee F, 2006. Evaluation of salinity tolerance in several species of eucalyptus in laboratory conditions. Journal of Forest and Populous Research of Iran14(4): 314-325.
Bates LS, 1973. Rapid determination of free for water stress studies. Plant and Soil 39: 205-207.
Daneshvar, H. and Kiani B, 2004. Effect of salinity on some local cultivars of Elaeagnus angustifolia in Isfahan province. Journal of Research and Development in Natural Resources, 65:76-83.
Duran-Zuazo VH, Martinez-Raya A and Aguilar Ruiz J, 2003. Salt tolerance of mango rootstock. Spanish Journal of Agricultural Research 1: 67-78.
Fornes F,  Belda RM, Carrion C, Noguera V, Garcia-Agustin P and Abad M, 2007. Pre-conditioning ornamental plants to drought by means of saline water irrigation as related to salinity tolerance. Scientia Horticulturae 113: 52-59.
Ghobadpour R, 2010. Effects of soil salinity on the accumulation of salts (sodium, chloride, potassium, calcium, magnesium), amino Asid, proline and soluble sugar in Atriplex and Tamarix leaves in Chah-Afzal Ardakan region, Mse. Thesis. Faculty of Natural Resources and Desert study, Yazd University.
Grattan SR and Grieve CM, 1999. Salinity-Mineral nutrient relation in horticultural crops. Scientia Horticulturae78:127-157.
Heidari Sharifabad H, 2001. Plant and salinity, Institute of Forestry and Rangeland Research Publication, PP. 171.
Hokmabadi H, Arezani K and Grierson, P, 2005. Effect of salinity stress on growth indices and carbon isotope discrimination in pistachio, Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 12/2: 44-54.
Irannezad Parizi MH, 2007. Investigation and determination of plant species suitable for green space in Yazd city, Yazd Publication.
Kafi M and Mahdavi Damghani A, 2002. Mechanisms of resistance of plants to environmental stresses, Ferdowsi University Press, Mashhad, Second Edition, Pp. 467.
Kamali, M, Shur, M, Goldani, M, Salahvarzi, M, and Tehranifar, A, 2011. Effect of irrigation with saline water and concentration of carbon dioxide on some morphophysiological characteristics of Gomphrena globosa L., Journal of Water and Soil (Agriculture Sciences and Technology), 25/6: 1457-1467.
Kamali, M, Shur, M, Salahvarzi, M, and Tehranifar, A, 2012. Effect of carbon dioxide enrichment on morphophysiological traits of Amaranthus tricolor L. under salt stress conditions, Journal of Plant Horticulture (Agriculture Sciences and Technology),26/2: 178-188.
Khaleghi A and Ramin AA, 2005. Investigating the effects of salinity on growth indices of Lolium perenne L., Festuca arundinacea and Cynodon dactylon, Journal of Agricultural Science and Technology,9/3:57-67.
Kochert G, 1978. Carbohydrate determination by phenol-sulfuric acid method. Pp. 95-97. In: Hellebust JA and Craige JS (eds) Handbook of Physiological and Biochemical Methods: Physiological and Biochemical Methods. Cambridge University Press, London.
Lichtenthaler HK, 1987. Chlorophyll and carotenoids: pigments of photosynthetic bio membranes. Methods in Enzymology 148: 350-382.
Mansoori, H, and Ahmadi Moghadam, A, 2014. Effect of different mycorrhizal soils on corn response to salinity stress. Journal of Plant research (Journal of Iranian Biology), 27/1: 142-155.
Naini MR, Lesani H, Khoshgoftar AH, and Mirzapour M, 2004. Effect of salt stress caused by chlorine on concentrations and distribution of minerals and soluble sugars of three cultivars of pomegranate, Journal of Soil and Water Sciences, 18/1: 91-98.
Oraei M, Tabatabaei S.J, Falahi A and Eimani A, 2009. Effects of salinity stress and rootstock on growth, photosynthesis intensity, nutrient and sodium concentrations on Amigdalus, Journal of Horticultural Science, 23/2: 131-140.
Rengel Z, 1992. The role of calcium in salt toxity. Plant Cell Environment15: 625-632.
Sabra A, Daayf F and Renault S, 2012. Differential physiological and biochemical responses of three Echinacea species to salinity stress. Scientia Horticulture 135: 23-31.
Shariat A and Heidari Sharif-Abad H, 2011. Investigating the tolerance to salinity of Poterium sanguisorba by some physiological characteristics, Journal of plant productions, 34:2B.
Tabatabaei SJ, 2006. Effects of salinity and N on the growth, photosynthesis and N status of olive ( Olea europaea L.) trees, Scientia Horticulture 108: 432- 438.
Tariqat F, 2013. Use of spectrophotometric method to detect the effects of salinity stress. MSe. Thesis. Faculty of Natural Resources and Desertification, Yazd University.
Ueng R, Lindauer IE and Buss WR, 1994. Some physiological variations of Agropyron smithii Rydb. Western weathgrass at different levels. Great Basin Natural 54: 182-188.
Wan S, Kang Y, Wang D and Liu S, 2010. Effect of saline water on cucumber (Cucumis sativus L.) yield and water use under drip irrigation in North China. Agricultural Water Management 98: 105-113.
Zamani M, 2013. Effect of salinity stress on some physiological characteristics of Pinus eldarica and Cupresus sempervirens var.Horizontalis , MSe.Thesis. Faculty of Natural Resources and Desert study, Yazd University.