شبیه‌سازی گرفتگی و عملکرد هیدرولیکی در سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی به‌کمک توابع انتقالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان

چکیده

     با توجه به اینکه مطالعات صحرایی به­منظور ارزیابی پوشش­های زهکشی زمان­بر و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست، لذا ارزیابی آزمایشگاهی این پوشش­ها منطقی به­نظر می­رسد. هدف اصلی این تحقیق ارائه یک سری روابط تجربی برای تخمین عوامل هیدرولیکی و گرفتگی با استفاده از بار هیدرولیکی و دبی خروجی از زهکش (که اندازه­گیری آنها آسان است) و حذف تأثیر پیزومترهای نصب­شده در بدنه نفوذسنج بود. برای انجام این آزمایش، دستگاه نفوذسنج  که مطابق با استاندارد 5101ASTM- طراحی و ساخته شده، مورد استفاده قرار گرفت. سه نوع پوشش مصنوعی رایج در پروژه­های زهکشی شامل 450PP، 700PP  و 900PP نیز استفاده شدند. خاک مورد استفاده در این تحقیق از یک پروژه زهکشی در شمال خرمشهر و از عمق 65/1 متری تهیه شد. این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از نفوذسنج و با اعمال چهار بار هیدرولیکی(25، 50، 75، 100 سانتی­متر) انجام شد. با اندازه­گیری بار هیدرولیکی، دبی خروجی و قرائت پیزومترهای که در بدنه نفوذسنج نصب شده بود، پارامترهای ویژه (هدایت هیدرولیکی خاک- پوشش، خاک، پوشش و نسبت گرادیان) محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که مدل­های مورد بررسی تخمین دقیقی از عوامل مورد بررسی دارند. ضریب همبستگی روابط ارائه شده برای سه نوع  پوشش 450PP، 700PP و900PP و برای هدایت هیدرولیکی خاک- پوشش، هدایت هیدرولیکی خاک و هدایت هیدرولیکی پوشش و نسبت گرایان بالا بوده که نشان­دهنده تخمین دقیق این پارامترها می­باشد. با استفاده از این روابط می­توان عملکرد هیدرولیکی و گرفتگی در پوشش­های زهکشی را در شرایط مختلف طراحی شبیه­سازی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Clogging and Hydraulic Performance in Three Synthetic Envelopes Using Pedotransfer Functions

نویسنده [English]

  • b karimi
Assist. Prof., Water Sciences and Engineering Department, Univ. of Kurdistan, Iran
چکیده [English]

          Since field researches for evaluating drain envelopes are costly and time consuming, laboratory evaluation of these envelopes is a suitable approach. The main goal of this study was obtaining a set of empirical equations in order to estimate the hydraulical and clogging parameters using hydraulic head and drain outflow (which are easy to measure) and removing the effect of piezometers installed in the permeameter body. To conduct this research, a permeameter was designed and made according to ASTM-5101 standard. Then, three types of commonly used geotextile filters, e.g. PP-450, PP-700 and PP-900 were used. The required soil for this experiment was collected from a drainage project in the north of Khorramshahr at 1.65 m depth. The test was conducted in the laboratory using Permeameter by producing 4 different hydraulic pressure heads (25, 50, 75, 100 cm). Special parameters (envelope hydraulic conductivity, soil hydraulic conductivity, soil-envelope hydraulic conductivity, gradient ratio) were calculated by measurement of hydraulic head, outflow and piezometers installed in the permeameter body. Results showed that these models gave accurate estimation of the assessed parameters. High correlation coefficient values of these equations (for three synthetic envelopes PP450, PP700 and PP900) indicated that they provided an accurate estimation for soil-envelope hydraulic conductivity, soil hydraulic conductivity, envelope hydraulic conductivity and gradient ratio. Using the suggested equations clogging and hydraulic performance of drainage envelopes in different conditions can be simulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clogging prediction
  • Drainage envelopes
  • Geotextile
  • Gradient ratio
  • Permeameter
 
 
Agar AI, 2011. Selection of geo-synthetic filter materials as drain envelopes in clay and silty loam soils to prevent siltation: A case study from Turkey. African Journal of Agricultural Research 6(16): 3930-3935.
Anonymous, 2001.  Standard test method for measuring the soil geotextile system clogging potential by the gradient ratio. Designation: ASTM Committee, D 5101-01 under the jurisdiction of ASTM Committee D35 on Geosynthetics.
Jafari Talukolaee M, Shahnazari A and Ziatabar-Ahmadi M.Kh, 2013.  An investigation of the effect of two drainage envelope types on subsurface drainage flow rates in paddy fields of Mazandaran Province. Journal of Water and Soil 27(1): 123-130.
Hassanoghli A, 1997. The evaluation of geotextile drain pipe filters performance in soil (laboratory experiment). MSc thesis, College of Agriculture, University of Tehran.
Hassanoghli A and Pedram Sh, 2013. Assessment of clogging potential of three different synthetic drainage envelopes in application of Saline water and soil by permeability test. Journal of Water and Soil 26(6): 1395-1409.
Hassanoghli A, Esmaeili A and Sakhaeirad H, 2015. Investigation of subsurface drainage water quality and quantity of drains without envelope in comparison with mineral envelope in Shadegan plain. Journal of Water Research in Agriculture 29(2): 264-275.
Homaee M, Direksen, C, and Feddes, RA, 2002. Simulation of root water uptake: I. Non-uniform transient salinity using different macroscopic reduction functions Agricultural Water Management 57: 89-109.
Karimi B, 2009. Evaluation of three synthetic drain envelopes performance as compared with conventional gravel envelope in laboratory experiment. MSc thesis, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran.
Mehdinejadiani B, 2007. Laboratory evaluation of synthetic envelope application in subsurface drainage and compared with conventional envelopes. MSc thesis. Faculty of water Engineering and science, University of Ahvaz.
Ramazani moghadam J, 2010. Laboratory evaluation of artificial envelopes of subsurface drainage Producted in Iran and Comparing with Other Similar Foreign. MSc thesis, Faculty of water Engineering and science, University of Ahvaz.
 Zehtabian M, Ghobadinia M and Hassanoghli A, 2015.  Evaluation of three geocomposite envelope-drains in an experimental model. Journal of Water Research in Agriculture 29(2): 249-261.