دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 1-210 

مقاله پژوهشی

تخمین استغراق بحرانی در آبگیر سد آیدوغموش با کاربرد مدلFLUENT

صفحه 1-14

شبنم پرتوی آذر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ علی اشرف صدرالدینی


تأثیر محلولپاشی سولفات روی و بور بر عملکرد و برخی صفات کیفی دانۀ (Brassica napus L.) دو رقم کلزا

صفحه 31-45

مجید خیاوی؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ محمد اسماعیلی آفتابدری؛ سیروس آذرآبادی؛ علی فرامرزی؛ جاوید عمارت پرداز


شبیه سازی سه بعدی جریان در سرریز جانبی با استفاده از مدل آشفتگی k -e و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی

صفحه 105-118

پیمان ورجاوند؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ علی اشرف صدرالدینی


مدل دینامیکی الگوی توزیع آب توسط سیستم آبیاری سنترپیوت

صفحه 119-134

رضا دلیر حسن نیا؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ داود فرسادی زاده


اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعۀ موردی: منطقۀ روددشت اصفهان)

صفحه 135-150

بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بختیار کریمی


تحلیل منحنی های پسماند رسوب معلق در رودخانه لیقوان

صفحه 171-183

محمدعلی قربانی؛ فرنوش مرادی زاده؛ سامان نیک مهر


ارزیابی سیستم زهکش زیرزمینی نخیلات آبادان از نظر زهاب خروجی و تأثیر آن بر نوسانات سطح ایستابی با استفاده از مدل Drainmod

صفحه 185-198

حسین بابازاده؛ داود خدادادی دهکردی؛ امین رفیعی نیا؛ سید امیر شمس نیا؛ الناز نوروزی اقدم


ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی ( DO و BOD ) آب رودخانۀ دره مرادبیک همدان

صفحه 199-210

احسان علیائی؛ حسین بانژاد؛ محمدتقی صمدی؛ علیرضا رحمانی؛ محمدحسین ساقی