دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 1-200 
تأثیر مقاومت ورودی بر مشخصه های هیدرولیکی جریان در زهکشی زیرزمینی

صفحه 47-60

جلال شیری؛ امیر‌حسین ناظمی؛ علی‌اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد


برنامه‌ریزی ژنتیک و کاربرد آن در مدل‌سازی فرآیند بارش- رواناب

صفحه 62-71

علی سلطانی؛ محمد‌علی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ صابره دربندی؛ داود فرسادی‌زاده3


تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی و اسید بوریک در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد دانه و برخی صفات کمی دو رقم کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 83-96

مجید خیاوی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ محمد اسماعیلی؛ سیروس آذر‌آبادی؛ علی فرامرزی؛ نصرت‌اله نجفی؛ جاوید عمارت‌پرداز


الگوبندی عملکرد محصولات مختلف در شرایط شوری آب آبیاری با استفاده از مدل SWAP

صفحه 97-111

وحید رضا وردی‌نژاد؛ تیمور سهرابی؛ محمد فیضی؛ نادر حیدری؛ شهاب عراقی‌نژاد


تغییرات مکانی تبخیر از تشت و مقایسه آن با مدل‌های برآورد تبخیر در ایران

صفحه 113-129

حمید زارع ابیانه؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ مریم بیات ورکشی؛ عادل قاسمی؛ مجتبی شادمانی