شبیه سازی سه بعدی جریان در سرریز جانبی با استفاده از مدل آشفتگی k -e و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده

سرریزها سازههایی هستند که برای تخلیه سیلاب از مخزن سد در مواقع اضطراری استفاده میشوند. یکی از رایجترین
و در عین حال پیچیدهترین این سازهها، سرریز جانبی میباشد. در تحقیق حاضر، هیدرولیک جریان در مدل فیزیکی
سازه کنترل سیلاب سد ونیار واقع در استان آذربایجان شرقی که شامل سرریز جانبی، کانال جمعآوری، تبدیل، سرریز
شبیهسازی گردید و نتایج شامل عمق Fluent اوجی و تندآب میباشد، به صورت سهبعدی و با استفاده از مدل عددی
و k - e جریان و فشار هیدرواستاتیکی در 110 نقطه بین مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. از مدل آشفتگی
برای تحلیل جریان استفاده گردید، سپسبه تحلیل پارامترهای ،(VOF) مدل شبیهسازی جریان چندفازی حجم سیال
آشفتگی جریان در کانال جمعآوری و توسعه لایه مرزی برروی تندآب پرداخته شد. نتایج حاصل بیانگر تطابق مناسب
RNG k - e استاندارد برای فشار هیدرواستاتیکی و مدل k - e نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی بخصوصمدل
برای پروفیل سطح آب میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

3D Simulation of Flow in Side Spillway with k-ε Turbulence Model and Comparing the Results with Physical Model

نویسندگان [English]

  • P Varjavand
  • D Farsadizadeh
  • A Hosseinzadeh Dalir
  • AA Sadraddini
چکیده [English]

Spillways are structures used for releasing the surplus floodwater in necessary conditions from
storage dams. Side spillway is one of the most common and complicated structures. In this research,
hydraulics of the flow in the physical model of flood control structure for Vanyar dam which
consists of side spillway, lavok, transition, ogee spillway and chute is three dimensionally
simulated, using fluent numerical model and the results consisting of flow depth and hydrostatic
pressure at 110 points were compared with experimental data. For flow analysis, k-ε model for
turbulence and volume of fluid (VOF) model for multiphase flow simulation were applied. The
analysis of turbulence parameters in lavok channel and boundary layer development on chute was
also provided. Results show that there is a good agreement between numerical and experimental
results, especially standard k-ε model for hydrostatic pressure and RNG k-ε model for water surface
profile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boundary layer
  • Fluent
  • k-ε turbulence model
  • Side spillway
  • VOF
بینام، 1383 . مدل هیدرولیکی سرریز سد ونیار. موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، گزارش شماره
مهرابیان، مظفرعلی(ترجمه). 1386 . دینامیک سیالات محاسباتی، اصول و کاربردها. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید
باهنر کرمان.
Anderson A, Tannehill J and Pletcher R, 1997. Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer.
Taylor and Farncis Publishers, London, UK.
Anonymous, 2005. Fluent 6.2 User’s Guide. Fluent Inc. Group.
Cea L, Pena L, Puertas J, Vazquez-Cendon ME and Pena E, 2007. Application of several depthaveraged
turbulence models to simulate flow in vertical slot fishways. J Hydr Engin, ASCE
133(2): 160-172.
Chen HC, and Patel VC, 1998. Near-wall turbulence models for complex flows including
separation. AIAA Journal 26(6): 641-648.
Chen Q, Dai G and Liu H, 2002. Volume of fluid model for turbulence numerical simulation of
stepped spillway over flow. J Hydr Engin, ASCE 128(7): 683-688.
Dargahi B, 2006. Experimental study and 3D numerical simulations for a free-overflow spillway. J
Hydr Engin, ASCE 132(9): 899-907.
20 شماره 3 / سال 1389 / 118 ورجاوند، فرسادیزاده و ... مجله دانش آب و خاک/ جلد 1
Kim SE, and Choudhury D, 1995. A Near-wall treatment using wall functions sensitized to pressure
gradient. ASME FED Separated and Complex Flows. ASME 217: 273-279.
Puertas J, Pena L and Teijeiro T, 2004. An experimental approach to the hydraulics of vertical slot
fishways. J Hydr Engin, ASCE 130(1): 10-23.
Savage BM, Johnson MC and Members ASCE, 2001. Flow over ogee spillway: physical and
numerical model case study. J Hydr Engin, ASCE 127(8): 640-649.
Ye M, Wu C, Chen Y and Zhou Q, 2006. Case study of an S-shaped spillway using physical and
numerical models. J Hydr Engin, ASCE 132(9): 892-898.