دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-135 
2. تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای

صفحه 15-25

نادر کریمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرهاد دهقانی


5. تحلیل روند و ایستایی جریان رودخانه به منظور مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی

صفحه 61-72

کیوان خلیلی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی


6. اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم

صفحه 73-86

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ ولی فیضی اصل


7. تاثیر اسید هومیکبر جذب نیتروژن، فسفر و شاخصهای تنش در کاهوی آلوده به کادمیوم

صفحه 87-98

مریم حقیقی؛ محسن کافی؛ تکتم سادات تقوی؛ عبدالکریم کاشی؛ غلامرضا ثواقبی


9. تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه خشک سرد

صفحه 111-122

حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ صفر معروفی؛ مریم بیات ورکشی


10. مطالعه آزمایشگاهی اثر مقدار رس خاک در تعیین نیاز به پوشش برای سیستمهای زهکشی زیرزمینی

صفحه 123-135

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ حسن رحیمی؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی قبادی نیا