ارزیابی سیستم زهکش زیرزمینی نخیلات آبادان از نظر زهاب خروجی و تأثیر آن بر نوسانات سطح ایستابی با استفاده از مدل Drainmod

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده

در این تحقیق، سیستم زهکش زیرزمینی بخشی از شبکه آبیاری و زهکشی نخیلات آبادان، از نظر شدت جریان خروجی
ارزیابی شد. با تجزیه و تحلیل آماری Drainmod و تأثیر آن بر نوسانات عمق سطح ایستابی، با نتایج حاصل از مدل
و میانگین (S) مقادیر اندازهگیری شده در مزرعه و پیش بینی شده عمق سطح ایستابی توسط مدل، خطای استاندارد
6 سانتیمتر، سال 2004 معادل / 6 و 33 / برای عمق سطح ایستابی، برای سال 2003 به ترتیب معادل 99 (α) انحراف مطلق
8 سانتیمتر و سال 2007 / 9 و 82 / 7 سانتیمتر، سال 2006 معادل 2 / 8 و 82 / 8 سانتیمتر، سال 2005 معادل 21 / 8/94 و 42
8 سانتیمتر تعیین گردید. این مقادیر، مناسب بودن سیستم زهکش زیرزمینی را از نظر تأثیر آن بر / 9 و 93 / معادل 18
نوسانات عمق سطح ایستابی نشان میدهد. همچنین با تجزیه و تحلیل آماری مقادیر اندازهگیری شده در مزرعه و پیش
برای شدت تخلیه زهکش- (α) و میانگین انحراف مطلق (S) بینی شده شدت تخلیه زهکشها توسط مدل، خطای استاندارد
1 و برای / 1 و 07 / 1، سال 2007 معادل 13 / 1 و 3 / 1، سال 2006 معادل 38 / 1 و 43 / ها، در سال 2005 به ترتیب معادل 7
1 میلیمتر در روز تعیین گردید. این مقادیر نیز قابل قبول بودن سیستم زهکش زیرزمینی / 1 و 37 / سال 2008 معادل 52
طرح را از نظر شدت تخلیه زهکشها نشان میدهد. همچنین با توجه به برنامهریزی آبیاری جاری نخیلات آبادان،
برای سال 2010 پیش بینی گردید. با Drainmod نوسانات عمق سطح ایستابی و شدت خروجی زهکشها توسط مدل
توجه به نتایج این تحقیق، سیستم زهکش زیرزمینی نخیلات آبادان، از نظر شدت جریان خروجی و تأثیر آن بر نوسانات
سطح ایستابی طرح، مناسب ارزیابی گردید و سیستم با کنترل سطح ایستابی، باعث فراهم آوردن شرایط مناسبی برای
رشد درختان نخل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluatiing of Subsurface Drainage System of Abadan Date Palms with Respect to Drain Outflows and Its Effect on Water Table Depth Fluctuations Using Drainmod Model

نویسندگان [English]

  • H Babazadeh 1
  • D Khodadadi dehkordi 1
  • A Rafiei nia 2
  • SA Shamsnia 1
  • E Noroozi aghdam 1
چکیده [English]

The subsurface drainage system as a part of irrigation and drainage network of Abadan palms date
field, was evaluated regarding drain outflow rate and its effect on water table fluctuations, using the
Drainmod model. Through statistical analysis of values measured on the farm, and water table depth
predicted by the model, standard error (S) and the average absolute deviation (α) for the years 2003-
7 were obtained 6.99 and 6.33 cm, 8.94 and 8.42 cm, 8.21 and 7.82 cm, 9.2 and 8.82 cm, 9.18 and
8.93, respectively. These values indicate the suitability of project’s subsurface drainage system
regarding its effect on water table depth fluctuations. Additionally, by statistical analysis of values
measured on the farm and drain outflows predicted by the model, standard error (S) and average
absolute deviation (α) for the years 2005-8 were achieved 1.7 and 1.43, 1.38 and 1.3, 1.13 and 1.07,
1.52 and 1.37 mm per day, respectively. These values reveal suitability of the project’s subsurface
drainage system regarding its effect on drain outflows. Furthermore, considering present irrigation
planning of Abadan palm date fields, water table depth fluctuations and drain outflows were
predicted for 2010 using of Drainmod model. It was found out from the results gained in the present
study that subsurface drainage system of Abadan date palms is appropriate not only with respect to
drain outflows but also to its effect on water table depth fluctuations, because by controlling water
table, it will provide palm trees with suitable conditions for growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abadan date palms
  • Date palms drainage
  • Drain outflows
  • Water table fluctuations
رحیمی قباق تپه م و کشکولی ح ع، 1385 . ارزیابی مدل
سطح ایستابی در شرایط نیمه خشک خوزستان. صفحههای 199 تا 206 . همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و
زهکشی. اردیبهشت 85 . دانشگاه شهید چمران اهواز.
کافی م و مهدوی دامغانی ع م، 1381 . مکانیسمهای مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی (ترجمه). انتشارات دانشگاه
فردوسی مشهد.
در طراحی و پایش Drainmod یاری ع، درزی ع، موسوی م، یاری ر و سلطانی محمدی ا، 1387 . کاربرد مدل
سیستمهای زهکشی اراضی فاریاب "مطالعه موردی: اراضی کشت و صنعت واحد غزالی خوزستان" . صفحههای
729 تا 739 . همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی. بهمن 87 . دانشگاه شهید چمران اهواز.
Box, GEP and Jenkins, GM 1976. Time Series Analysis, Forecasting and Control. Holden-Day
Publication.
Chang AC, Skaggs RW, Hermsmeier LF and Johnson WR, 1983. Evaluation of a water
management model for irrigated agriculture. Trans. ASAE 26 (2): 412–418.
Evans R and Skaggs RW, 1996. Operating controlled drainage and subirrigation systems, North
Carolina Cooperative Service. Publication Number: AG356.
Fouss JL, Bengtson RL and Carter CE, 1989. Simulating subsurface drainage in the lower
Mississippi valley with DRAINMOD. Trans. ASAE 30 (6): 1679–1688.
Gayle GA, Skaggs RW and Carter CE, 1985. Evaluation of a water management for a Louisiana
sugarcane field. J Am Soc of Sugarcane Technology 4: 18-28.
Gupta GP, Prasher SO, Chieng ST and Mathur IN, 1993. Application of DRAINMOD under semiarid
conditions. Agricultural Water Management 24: 63-80.
Maurizio B, Francesco M, Gabriele B, Mary P and Skaggs RW, 2000. Analysis of DRAINMOD
performances with different detail of soil input data in the Veneto region of Italy, Agricultural
Water Management, Vol. 42: 259 – 272.
Prasher SO, Madani A, Clemente RS, Geng GQ and Bhardwaj A, 1996. Evaluation of two water
table management models for Atlantic Canada. Agricultural Water Management 32: 49-69.
Skaggs RW, 1978. A water management model for shallow water table soils, Water Resources
Research Institute. University of North Carolina, Report No 134, Raleigh, USA
Skaggs RW, 1980. DRAINMOD reference report. Methods for design and evaluation of drainagewater
management systems for soils with high water tables. USDA-SCS, South National
Technical Center, Fort Worth, Texas. pp. 329.
20 شماره 3 سال 1389 / 198 بابازاده، خدادادی دهکردی و ... مجله دانش آب و خاک، جلد 1
Shirmohammadi A, 1997. Design guidelines for drainage systems and use of drainage. Pp:19-29,
Proceedings of the second national congress on soils and water issues: Tehran-IRAN.
Sing R, Helmers MJ and Zhiming Qi, 2006. Calibration and validation of DRAINMOD to design
subsurface drainage systems for Iowa’s tile landscapes. Agricultural Water Management,
85: 221–232.
Wahba MAS and Christen EW, 2006. Modeling subsurface drainage for salt load management in
southeastern Australia. Irrig Drain Syst, 20: 267-282.