دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی

برآورد توزیع مکانی آب معادل برفِ سراب رودخانه کارون در محیط GIS

صفحه 1-16

صفر معروفی؛ حسین طبری؛ حمید زارع ابیانه؛ محمدرضا شریفی


اصلاح مدل بیلان حجمی با بهبود عبارت ذخیره سطحی برای آبیاری جویچه ای

صفحه 47-61

سودابه گلستانی کرمانی؛ سید حسن طباطبایی؛ محمد شایان نژاد


شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی بستر موج دار با مدل FLUENT

صفحه 83-96

اکرم عباسپور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ علی اشرف صدرالدینی