مدل دینامیکی الگوی توزیع آب توسط سیستم آبیاری سنترپیوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده

برای ارزیابی سیستمهای آبیاری سنترپیوت اطلاع از نحوه پخش آب توسط سیستم ضروری است. یک مدل جدید و برنامه
رایانهای جهت محاسبه عمق آب پخش شده و ضریب یکنواختی آن برای سیستم آبیاری سنترپیوت تهیه شد. این مدل از
الگوی توزیع آب اسپری نازل منفرد به عنوان ورودی استفاده نموده و الگوی توزیع آب سراسری سیستم را پیش بینی می-
نماید. بدین منظور دو شبکه مربعی استاتیکی و دینامیکی در نظر گرفته شد. شبکه استاتیکی از تقسیم کل زمین تحت پوشش
به قطعات مربعی و تشکیل یک شبکه ساکن منطبق بر کل زمین حاصل گردید. شبکه دینامیکی از انطباق یک شبکه متشکل از
اجزای مربعی بر روی الگوی توزیع اسپری نازل منفرد به دست آمد و همراه آن بر روی سیستم سنترپیوت حرکت نمود. با
منظور نمودن حرکت شبکه دینامیکی روی شبکه استاتیکی و شدت پخش آب هرجزء از شبکه دینامیکی بر روی اجزای شبکه
استاتیکی برای تمام اسپری نازلها و مد نظر قرار دادن هم پوشانی بین اسپری نازلها، مقادیر آب جمع شده در اجزای
شبکه استاتیک تعیین گردید. خروجیهای مدل، عمق آب دریافت شده در سراسر شبکه زمین تحت آبیاری و ضریب یکنواختی
پخش آب بودند. به منظور صحت سنجی و ارزیابی دقت مدل آزمایش های میدانی در شرایط واقعی انجام گردید سپس مدل
برای همان شرایط اجرا شد. مقایسه نتایج مدل با مشاهدات حاصل از آزمایش ها دقت خوب مدل را در پیش بینی عمق آب
پخش شده و ضریب یکنواختی در شرایط مختلف نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Dynamic Model for Water Distribution Pattern of Center Pivot Irrigation System

نویسندگان [English]

  • R Delirhasannia
  • AA Sadraddini
  • AH Nazemi
  • D Farsadizadeh
چکیده [English]

In order to evaluate performance of the center pivot irrigation systems, an understanding of water
application characteristics of these systems is necessary. A new model and its computer program are
developed to calculate applied water depth and coefficient of application uniformity of center pivot
systems. The model uses water distribution pattern of stationary single spray nozzle as an input and
simulates center pivot overall water distribution pattern. For this purpose, two static and dynamic
square grids are considered. The static grid is obtained by dividing irrigated field to square
components. The dynamic grid is resulted from adapting a grid with square components on water
distribution pattern of single spray nozzle and is moved with moving spray nozzle on the center pivot
lateral. Dynamic grid is moved over static grid. Water depths received in the field are determined in
static grid components via considering water applications rates in dynamic components. Distribution
patterns are overlapped in areas covered by adjacent spray nozzles. The model outputs are water
depths received in the field in all components of the static grid and water application uniformity
coefficient. In order to evaluate and validate the model performance, several experiments were
conducted in the field and the model was run for the same conditions. The results showed high
accuracy of the model in simulating water distribution patterns of the center pivot irrigation systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Center pivot
  • Distribution pattern
  • Dynamic grid
  • Spray nozzle
  • Static grid
  • Uniformity coefficient
Anonymous, ASAE standards, ANSI/ASAE S330.1, 2003. Procedure for sprinkler distribution testing
for research purposes. ASAE, St. Joseph, MI, USA.
Anonymous, ASAE standards, ANSI/ASAE S436.1, 2007. Test procedure for determining the
uniformity of center- pivot and lateral move irrigation machines equipped with spray or sprinkler
nozzles. ASAE, St. Joseph, MI, USA.
Bittenger MW and Logenbaugh, 1962. Theoretical distribution of water from a moving irrigation
sprinkler. Trans ASAE 5(1): 26-30.
20 شماره 3 / سال 1389 / 134 دلیر حسننیا، صدرالدینی و ... مجله دانش آب و خاک/ جلد 1
Bremond B and Molle B, 1995. Characterization of rainfall under center-pivot: Influence of measuring
procedure. J Irrig Drain Engin, ASCE 121(5): 347-353.
Christiansen JE, 1942. Irrigation by sprinkler. Bull. 670, California Agric Experiment Station, Univ of
California, Berkley, CA.
Evans RG, Han S, James LG, and Kroeger MW, 1993. CPIM- a computer simulation program for
center pivot irrigation systems. ASAE Paper No. 93-3065, ASAE, St Joseph, MI, USA.
Faci JM, Salvador R, Playan E and Sourell H, 2001. Comparison of fixed and rotating spray plate
sprinklers. J Irrig Drain Engin, ASCE 127(4): 224-233.
Heermann DF and Hein PR, 1968. Performance characteristic of self-propelled center pivot sprinkler
irrigation system. Trans ASAE 11(1): 11-15.
Klar AE, Santana R and Duroha C, 2005. Evaluation center pivot system using new and old spray and
pressure regulators. Trans ASAE 47(6): 1526-1529.
Omary M and Sumner H, 2001. Modeling water distribution for irrigation machine with small spray
nozzles. J Irrig Drain Engin, ASCE 127(3): 156-160.
Omary M, Camp CR and Sadler EJ, 1997. Center pivot irrigation system modification to provide
variable water application depths. Appl Engin Agric ASAE 13(2): 235-239.
Perry C and Pocknee S, 2001. Precision pivot irrigation controls to optimize water application. Pp. 425-
432. Proceeding of the Georgia Water Resources Conference. Georgia, USA.
Perry C, Pocknee S, Hansen O, Kvien C, Vellidis G and Hart E, 2002. Development and testing of a
variable–rate pivot irrigation control system. Pp. 616-629. Proceeding of ASAE Annual
International Conference, Chicago, USA.