دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1390 

مقاله پژوهشی

مدل تعیین تلفات بادبردگی و تبخیر در اسپری نازل‌های سامانه آبیاری سنترپیوت

صفحه 1-14

رضا دلیرحسن نیا؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ داود فرسادی زاده


تاثیر طوق در کاهش آبشستگی اطراف آبشکن‌ها

صفحه 15-28

پیام خسروی‌نیا؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ داود فرسادی‌زاده؛ احمد فاخری‌فرد


بررسی تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و برخی از مشخصه‌های فیزیکی خاک

صفحه 57-68

مجید رئوف؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ صفر معروفی


دبی جریان و شیب خط انرژی در کانال های مرکب

صفحه 85-96

آرش عسگری؛ میرعلی محمدی؛ محمد مناف پور


تأثیر باکتری Bacillus coagulans و منابع مختلف سنگ فسفات بر گیاه کلزا Brassica napus L.) )

صفحه 127-136

میثم حیاتی؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ علیرضا فلاح؛ محمد رضوانی