دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، مرداد 1390 

مقاله پژوهشی

مقایسه تاثیر نیروی زلزله و نیروی امواج بر آبشکن‌ها (مطالعه موردی:آبشکن‌های دهنه‌سر سفیدرود)

صفحه 1-14

محمدعلی لطف اللهی یقین؛ محمدحسین امین‌فر؛ میراحمد لشته نشایی؛ مرتضی بیک لریان


تعیین نواحی همگن توزیع مکانی بار معلق در حوضه آبریزرودخانه آجی‌چای

صفحه 15-24

محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ سمیرا نعمتی؛ سمیرا طلوعی


شبیه‌سازی پدیده ضربه قوچ با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی و عددی CFD

صفحه 39-50

محمد‌رضا نیک‌پور؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ امیر‌حسین ناظمی؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی‌زاده


بررسی آزمایشگاهی تأثیر طول و ضخامت زهکش‌های افقی بر نشت ماندگار از بدنه سد خاکی همگن

صفحه 51-63

امیر ملک‌پور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جمشید صدر کریمی


بررسی روند تغییرات شاخص خشکی در نیمه جنوبی ایران

صفحه 81-92

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ یعقوب دین ‌پژوه


تاثیر باکتریهای محّرک رشد و قارچ میکوریز بر رشد و جذب روی توسط ذرت در یک خاک آلوده به روی

صفحه 135-148

میر‌حسن رسولی صدقیانی؛ تورج قره‌ملکی؛ حسین بشارتی؛ علیرضا توسلی