ارزیابی چند مدل منحنی رطوبتی خاک در اراضی کشاورزی دشت قروه-دهگلان، استان کردستان

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/ws.2021.11639

چکیده

منحنی رطوبتی خاک رابطه‌ی کمّی بین رطوبت و مکش ماتریک خاک را بیان می‌کند. اندازه‌گیری مستقیم این منحنی دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است. از این رو، چندین مدل تجربی، ریاضی و تحلیلی مختلف برای توصیف آن ارائه شده است. در این پژوهش 11 مدل منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های رطوبت حجمی و مکش ماتریک در 27 نمونه خاک جمع آوری شده از اراضی کشاورزی دشت قروه–دهگلان واسنجی شدند. عمل واسنجی مدل‌ها با استفاده از جعبه‌ابزار Solver در نرم‌افزار Excel انجام یافت و از داده‌های شش نمونه‌ی دیگر خاک برای اعتبارسنجی نتایج استفاده شد. آماره‌های R2، RMSE، NRMSE و MBE برای ارزیابی درستی تخمین مدل‌های مطالعه شده استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، برای بافت‌های لوم و رس دو مدل لیباردی و همکاران و سیمونز و همکاران، برای بافت لوم رسی سیلتی مدل بروکس و کوری، برای بافت لوم رسی مدل‌های بروکس و کوری و کمپل، برای بافت رس سیلتی مدل‌های ون گنوختن m=1-2/n و بروکس و کوری و برای بافت لوم شنی مدل توانی جهت پیش‌بینی منحنی رطوبتی خاک در خاک‌های منطقه پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Some Soil Water Characteristic Curve Models in Agricultural Lands of Qorveh-Dehgolan, Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Sima Asgharzaddanesh 1
  • Behrouz Mehdinejadiani 2
  • Masoud Davari 3
1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assistant professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Assistant professor, Department of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Soil water characteristic curve (SWCC) represents the quantative relationship between soil water content and matric suction. Direct measurement of this curve is laborious, time consuming and expensive. Hence, several experimental, mathematical and analytical models have been presented to describe the SWCC. In this research, 11 SWCC models were calibrated using volumetric water content and matric suction data of 27 soil samples of Qorveh-Dehgolan plain agricultural lands. Solver Toolbox in Excel used to calibrate the models and six other soil samples data used for result validation. The R2, RMSE, NRMSE and MBE statistics were used to assess the prediction accuracy of the models. According to the obtained results, for clay and loam textures, Libardi et al and Simmons et al models, for silty clay loam texture, Brooks and Corey model, for clay loam texture, Brooks and Corey and Campbell models, for silty clay texture, Van Genuchten m=1-2/n and Brooks and Corey models and for sandy loam texture, power model were proposed to predict soil water characteristic curve in the soils of the studied lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematic model
  • Matric suction
  • Soil texture
  • RMSE
  • Volumetric water content