مطالعه ریزوسفری اثر کمپوست بقایای هرس درختان در حضور باکتری های محرک رشد بر برخی شاخص های کیفی خاک

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه-گروه علوم خاک

2 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه-گروه علوم خاک

3 دانشگاه ارومیه- گروه علوم خاک

10.22034/ws.2020.12485

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر کمپوست حاصل از بقایای هرس درختان میوه در حضور باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد (PGPR) بر برخی شاخص‌های بیولوژیکی خاک آهکی در قالب آزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه‌ای در رایزوباکس اجرا شد. فاکتورها شامل منابع آلی (کمپوست، بقایای هرس و بدون ماده آلی)، تلقیح میکروبی (باکتری‌هایPGPR و بدون تلقیح) و خاک (خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری) بودند. در پایان دوره رشد گیاه گندم، کربن زیست توده میکروبی، فسفر زیست توده میکروبی، تنفس پایه، تنفس برانگیخته و فسفاتاز قلیایی در خاک‌های ریزوسفری و غیرریزوسفری تعیین گردید. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست به‌همراه تلقیح باکتری‌های PGPR باعث افزایش معنی‌دار کربن زیست توده میکروبی، فسفر زیست توده میکروبی و فسفاتاز قلیایی نسبت به تیمار کمپوست (بدون تلقیح) شد. همچنین تیمار کمپوست، کربن زیست توده میکروبی، فسفر زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیم‌ فسفاتاز قلیایی را به ترتیب 23/1، 59/1 و05/1 برابر در خاک ریزوسفر نسبت به غیرریزوسفر افزایش داد. بقایای هرس به‌ترتیب موجب افزایش 55/10 و 23/2 برابری تنفس پایه و تنفس برانگیخته در خاک ریزوسفری در مقایسه با غیرریزوسفر شد. چنین استنباط می‌گردد که کاربرد مواد آلی در شرایط تلقیح میکروبی منجر به بهبود شاخص‌های کیفی خاک می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhizospheric Study of Pruning Wastes Compost Effect in the Presence of Growth Promoting Bacteria on some Soil Quality Indices

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Vahedi 1
  • MirHassan Rasouli-Sadaghiani 2
  • Mohsen Barin 3
1 Dept of SOIL science, Urmia University
2 Dept of Soil Science, Urmia University
3 Dept of Soil Science, Urmia University
چکیده [English]

The objective of this research was to evaluate the effect of pruning waste compost and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on some biological properties of calcareous soil, A factorial experiment was carried out in a completely randomized design under greenhouse condition in rhizobox. The factors were as the organic matter (compost, pruning wastes and without organic matter), microbial inoculation (PGPR and no inoculation) and soil (rhizosphere and non-rhizosphere soils). At the end of the growth period of wheat, microbial biomass carbon, microbial biomass phosphorus, microbial respiration, substrate-induced respiration and alkaline phosphatase in the rhizosphere and non-rhizosphere soils were determined. The results showed that the application of compost and inoculation of PGPR significantly increased the microbial biomass carbon, microbial biomass phosphorus and alkaline phosphatase activity compared to non-inoculated treatment. Furthermore, compost treatment increased the microbial biomass carbon, microbial biomass phosphorus and alkaline phosphatase activity in the rhizosphere soil by 1.23, 1.59 and 1.05 times compared to those in the non-rhizosphere soil, respectively. Microbial respiration and substrate-induced respiration in the rhizosphere soil of pruning wastes treatment were 10.55 and 2.23 times higher than those in the non-rhizosphere soil, respectively. It was concluded that application of organic matters and microbial inoculation caused to improvement in soil quality indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic matter
  • Rhizosphere
  • Rhizobox
  • Soil quality indices
  • Pruning wastes