بررسی آزمایشگاهی کارایی طوق نامتقارن مشبک در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون پایه پل با مقطع دایره‌ایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 2- دکترای عمران آب، استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تحقیقات نشان می‌دهند، از مؤثرترین عوامل تخریب پل‌ها، آبشستگی موضعی در محل پایه‌ها است. یکی از روش‌های کاهش آبشستگی اطراف پایه‌ها، نصب طوقه بر روی آن است. طوقه‌ها بستر را در مقابل جریان‌های گردابی اطراف پایه محافظت می‌کنند. در این تحقیق ضمن بررسی تأثیر طوق بعنوان یک سازه کنترل فرسایش پیرامون پایه پل، تأثیر شکل طوق نیز بر عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، نمودارهای کاربردی در این زمینه استخراج و مشخص گردید، که ابعاد طوقه بر عملکرد آن تأثیر بسزایی دارد. نتایج نشان داد با افزایش ابعاد طوقه عملکرد آن بهبود می‌یابد. با مقایسه دو نوع طوقه، مشخص شد، طوقه با ابعاد بیضوی عملکرد بهتری در کاهش آبشستگی نسبت به طوقه با ابعاد بیضوی دارد. طوقه‌های با ابعاد بزرگتر بدلیل اینکه مانع حرکت رسوبات ناشی از فعالیت گرداب برخاستگی در پائین‌دست پایه می‌شوند، عملکرد بهتری از خود نشان دادند. از سوی دیگر با کاهش زبری در سطوح طوقه از 40 درصد به 15 درصد، میزان کاهش آبشستگی از 39 درصد به 58 درصد نسبت به پایه بدون طوق افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Unsymmetrical Netted Collar Performance on Local Scour Reduction around Bridge Pier with Circle Section

نویسندگان [English]

  • Narges Raeisi 1
  • Mahdi Ghomeshi 2
1 phd of Science Student, Faculty of Water Sceinces Engineering, Shahid Chamran university of Ahvaz
2 Professor Faculty of Water Sceinces Engineering , Shahid Chamran university of Ahvaz.
چکیده [English]

Researches show that one of the most effective factors on bridge destruction is bridge pier scour. That one of the methods used to reduce of scour around bridge piers is installing collar. The collars protect the river bed against vortex flow in the vicinity of the piers. In this research, the role of collar as a control structure of bridge pier scour was investigated along with the effect of its shape. Therefore, dimensions of collar were investigated on bridge pier scour reduction and application diagrams proposed. Results show that increasing dimensions of collars will increase the efficiency of performance comparing of both collars indicated, that collar with dimensions have better performance in reducing scour than collar . Larger collar does prevent sediment movement due to lift vortex in downstream of bridge pier and for this reason. On the other hand, with decreasing roughness at the surfaces collar from 40% to 50%, the reduction of scour increases from 39% to 58%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elliptically
  • Local scour
  • Pier
  • Rough area
  • Unsymmetrical Collar
Alam Z, 2012. The effect of lattice crown in reducing scour of bridge support. M.Sc. Thesis. Department of River Engineering, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian with English abstract).
Anonymous, 2012. Report of the National Roads and Transportation Organization on the Stability of Bridges, Tehran. (In Persian with English abstract).
Balouchi M, 2010. Scour Controlling Around Bridge Piers by Changing the Shape of Collar. VDM publishing, the Germany.
Bakhshpuri K and Yahyaei S, 2016. Evaluation of collar performance in reducing the depth of scour of the bridge base. National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development, Iran. (In Persian with English abstract).
Chow VT, 1989. Hand book of Applied Hydrology. Mc Graw Hill Book Co, New York.
Chiew YM and Melville BW, 1987. Local scour around bridge piers. Journal of Hydraulic Research, 25(1): 15-26.
Dargahi B, 1990. Controlling mechanism of local scouring. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE. 116(10): 1197-1214.
Defanti E, Dipasquale G and Poggi D, 2010. An experimental study of scour at bridge piers: collars as a counter measure, P.6. In proceeding of the 1st European Congress IAHR, Edinburg. UK.
Dey S, 2009. Maximum scour depth at pier in around beds. Journal of Civil Engineering. 13(2): 137-142.
Gogus M and Dogan A, 2013. Effect of collars on scour reduction at bridge abutments. ASCE. 15(2): 130-140.
Izadinia E and Heidarpour M, 2016. Simultaneous use of cable and collar to prevent local scouring around bridge pier, International Journal of Sediment Research, 27(5): 394-401.
Jalili A, 2014. The effect of using mesh crown on scouring of bridge foundations. M.Sc. Thesis, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. (In Persian with English abstract).
Kayaturk SY, 2005. Scour and scour protection at bridge abutment. PhD. Thesis, Middle East Technical University.
Khademi Kh, Khozeymeh Nezhad H and Shafaei Bajestan M, 2010. Irregular harvesting of riverine materials in Khuzestan province Third National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management. Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian with English abstract).
Khozeymeh Nezhad H, Ghomeshi M and Shafai Bejestan M, 2012. Investigation of collar in different sizes and bed level as a bridge abutment scour countermeasure. Ecology Environment and Conservation, 18(4): 963-966.
Khozeymeh Nezhad H and Ghomeshi M, 2013. Comparison of symmetrical and unsymmetrical rectangular collars on scour reduction of bridge abutment. Middle East journal of Scientific Research, 18(8): 1099-1104.
Khosravi Nia P, Hosseinzadeh Dalir AS, Farsadizadeh D and Fakheri Fard B, 2010. The effect of collar in reducing scour around the breakwaters. Water and Soil- University of Tabriz. (In Persian with English abstract).
Melville BW, 1997. Pier and abutment scour. Integrated approach. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 132(2): 125-136.
Monocad MAT, Aguirre-pe J, Bolivar JG and Flores EJ, 2009. Scour protection of circular bridge pier with collars and slots. Journal of Hydraulic Research, 47(1): 119-126.
Neill CR, 1973. Guide to Bridge. Hydraulic University of Toronto Press. Toronto, Canada.
Raudkivi A, 1999. Clear-water scour at cylindrical piers. Journal of Hydraulic Engineering, 109(3): 338-350.
Samer M, 1993. Time development of local scour at bridge pier. MSC. Thesis, University of Saskatchewan, Canada.
Sani Khani H, Hosseinzadeh Dalir AS and Farsadizadeh D, 2008. Application of rectangular and circular collars     
           in reducing scouring of bridge piers. Journal of Agricultural Science University of Tabriz. 7 (4): 1-16. (In  
           Persian with English abstract).
Singh CP, Setia B and Verma DVS, 2009. Collar-Sleeve combination as a scour protection device around a circular pier. Proceedings of 29th congress on Hydraulics of Rivers, Water Works and Machinery, September, Chinese Hydraulic Engineering Society, Beijing, China.