ارزیابی اثر عملیات تسطیح اراضی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی¬های مرتبط با حاصلخیزی خاک¬های شالیزاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده

عملیات تسطیح و یکپارچه‌سازی شالیزارها از راهکارهای کلیدی در کشاورزی دقیق است. اما  تغییرات مکانی و توزیع عناصر غذایی در این اراضی به شدت تحت تأثیر عملیات تسطیح قرار می‌گیرد. هدف از این تحقیق مشخص نمودن اثرات عملیات تسطیح بر غیریکنواختی و شدت تغییرات مکانی برخی خواص مرتبط با حاصلخیزی خاک­­­ ­های شالیزاری بود.  عملیات تسطیح منجر به تغییرات معنی­دار در اندازه تغییرات مکانی و توزیع مکانی خواص مرتبط با حاصلخیزی گردید. مقدار رس افزایش، کربن آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل استفاده به طور معنی‌دار کاهش یافتند، که از دلایل عمده آن می­توان به عملیات خاک­برداری و در معرض قرار گرفتن خاک زیر سطحی با رس بیشتر و غلظت کمتر عناصرغذایی اشاره کرد.  تغییر در توزیع مکانی متغیرها بعد از عملیات تسطیح تقریباً منطبق با نواحی بود که در آن عملیات خاک­برداری و خاک­ریزی انجام شد به گونه­ای که درصد کربن­آلی، غلظت فسفر و پتاسیم قابل استفاده در نواحی که خاک­برداری بیشتر بوده است، کاهش یافتند.  بررسی وضعیت حاصلخیزی با استفاده از آمار مکانی نشان ‌داد که واحد مزرعه مطالعه شده در اثر عملیات تسطیح با کمبود شدیدی از نظر یک یا چند عنصر مواجه شده است و لذا توصیه رایج و یکسان کودهای شیمیایی منجر به تشدید غیر یکنواختی در وضعیت حاصلخیزی و عدم دستیابی به عملکرد مطلوب در این نوع اراضی می‌شود.
ir=RTL>j� a>P���r=RTL> و Cu توسط این گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه آماری و مقایسه­ میانگین­ها نشان داد که مایه زنی با باکتری بر غلظت و مقدار عناصر Fe، Zn و Cu بخش هوائی و ریشه گیاه، مقدار Mn ریشه گیاه و همچنین انتقال عناصر Fe، Zn و Cu از ریشه به بخش هوائی اثر معنی­داری داشت. اثر مایه­زنی باکتری بر غلظت و مقدار Mn بخش هوائی، غلظت Mn ریشه و انتقال Mn از ریشه به بخش هوائی معنی­دار نشد. نتایج نشان داد  سویه­های برتری که در شرایط درون شیشه­ای از توان تولید سیدروفور بالائی برخوردار بودند باعث افزایش غلظت و مقدار Fe و همچنین انتقال این عنصر از ریشه به بخش هوائی گیاه گندم شده­اند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Land Leveling Effect on the Spatial Variability of Soil Fertility Properties in Paddy Fields

نویسندگان [English]

  • Naser Davatgar
  • Maryam Shakouri Katigari
  • Mohammadreza Yazdani
چکیده [English]

                        Land leveling and consolidation of paddy soils is a key approach in precision agriculture for water management improvement, weed control and agricultural mechanization. However, nutrients spatial variability in these fields is affected by land leveling. The objective of this study was to determine land leveling effect on the degree of spatial variability of soil fertitility. Land leveling caused significant spatial variability and spatial distribution of soil fertility properties. Clay content significantly increased, while soil organic carbon, total nitrogen, available phosphorous and available potassium significantly decreased. Alteration of spatial distribution was due to cut off the top soil at higher locations and its deposition on the low areas.  The post-leveling evaluation of soil several fertility status with geostatistics demonstrated that leveled field faced with deficiency in one or several nutrients. The traditional fertilizer recommendation for whole field would accelerate non- uniformity in soil fertility status and would not lead to realization of the potential.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostatistics
  • Land leveling
  • Paddy field
  • Soil fertility
  • and Standardized semivariogram