تاثیر کود نیتروژن و ازتوباکتر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توتون گرمخانه¬ای (Nicotiana tabacum L

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، مرکز تحقیقات توتون گیلان، رشت

2 استادیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه خاک¬شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

5 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و ازتوباکتر کروکوکوم بر صفات کمی و کیفی توتون در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات توتون رشتبه  اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل مقادیر کود نیتروژن (صفر­، 15، 30 و45 کیلوگرم در هکتار) از منبع نیترات آمونیوم و مایه ازتوباکتر کرکوکوم (صفر، 1 و 2 کیلوگرم در هکتار)  بود. نتایج نشان داد که کاربرد  کود نیتروژنه بر خصوصیات کمی (بجز تعداد برگ، عرض برگ و شاخص سطح برگ)، جذب نیتروژن و خصوصیات کیفی توتون اثر معنی­دار گذاشت. مصرف کود نیتروژن به طور معنی­داری موجب افزایش وزن خشک توتون در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف کود نیتروژن) شد. به علاوه تلقیح ریشه توتون با  ازتوباکتر به طورمعنی­داری بر وزن خشک پابرگ، قیمت یک کیلوگرم توتون، جذب نیتروژن و خصوصیات کیفی توتون نیز تاثیر داشت. همچنین با افزایش کود نیتروژن و ازتوباکتر مقدار نیتروژن و نیکوتین افزایش و مقدار قند نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.  تیمارN4B3  (45 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه و 2 کیلوگرم در هکتار ازتوباکتر) بیشترین مقدار نیکوتین در پابرگ و کمترین مقدار قند در لچه برگ را داشت. بیشترین قیمت یک کیلوگرم توتون نیز متعلق به تیمار N3B2 (30 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه و یک کیلوگرم در هکتار ازتوباکتر) بود. بطور کلی تلقیح ازتوباکتر کرکوکوم در سطوح پایین کود نیتروژن باعث افزایش خصوصیات کیفی توتون شد که از نظر اقتصادی بسیار موثر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen Fertilizer and Azotobacter on some Quantitative and Qualitative Characteristics of (flue-cured) Tobacco (Nicotiana tabacum L.)

نویسندگان [English]

  • MA Sabeti Amirhandeh 1
  • AR Fallah Nosrat Abad 2
  • M Norouzi 3
  • E Amiri 4
  • E Azarpour 5
چکیده [English]

This study was carried out at tobacco Research Institute in Rasht during the cultivation year 2008 in order to investigate on the effects of nitrogen fertilizer level and Azotobacter chroococcum on quantitative and qualitative characteristics of tobacco as a factorial trial and randomized completely block design (RCBD). Four levels of nitrogen fertilizer (non fertilizer, 15, 30 and 45 kgha-1) and three levels of Azotobacter chroococcum (non inoculation and 1 and 2 kgha-1) with three replications were applied. Results indicated that application of nitrogen fertilizer had significant effect on quantitative characteristics (except number and width of leaf and leaf area index), nitrogen uptake and qualitative characteristics. Application of nitrogen significantly increased dry weight of tobacco in comparison with control treatment (non nitrogen fertilizer). Inoculation of roots with Azotobacter had significant effect on dry weight of priming, the price per kg, nitrogen uptake and qualitative characteristics. Moreover, application of nitrogen fertilizer and Azotobacter significantly increased nitrogen uptake and nicotine and significantly decreased sugar in comparison with the control. In addition, N4B3 (with 45 kgha-1 N fertilizer and 2 kgha-1 bacterium) treatment had maximum content of nicotine in priming, and minimum content of sugar in tips. Furthermore, N3B2 (with 30 kgha-1 N fertilizer and 1 kgha-1 Azotobacter) led to maximum price per kg tobacco. Azotobacter inoculation was economically most efficient at lower doses of fertilizer nitrogen which increased tobacco yield qualitative characteristics.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter chroococcum
  • Nicotine
  • Nitrogen
  • Sugar
  • Tobacco