ارزیابی مدل شبیه¬سازی رشد ذرت (MSM2) با استفاده از داده¬های لایسیمتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

        در این مطالعه مدل شبیه سازی رشد ذرت (MSM2) با استفاده از داده­های اندازه گیری شده در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ارزیابی شد. برای ارزیابی از داده­های حاصل از کشت ذرت هیبرید 704 در لایسیمتر استفاده گردید. مقایسه مقادیر پیش بینی شده رطوبت در ناحیه ریشه، تبخیر- تعرق ذرت، ماده خشک تولیدی و عملکرد دانه با مقادیر اندازه گیری شده دقت خوب مدل را نشان داد. همچنین مقایسه روش تخمین مستقیم به کار رفته در مدل مذکور برای تخمین تبخیر- تعرق با روش­های مرسوم محاسبه تبخیر-تعرق با لحاظ نمودن ضریب گیاهی منفرد و دوگانه نشان داد که دقت تخمین روش به کار رفته در مدل MSM2  نسبت به روش های مورد بررسی بیشتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Maize Simulation Model (MSM2) by Lysimetric Data

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Majnooni Heris 1
  • Amirhossin Nazemi 1
  • َAliashraf Sadraddini 1
  • Shahrokh Zand-Parsa 2
  • Mohammadreza Neyshaburi 1
چکیده [English]

In this paper, the MSM2 model was evaluated based on the field data measured at the agricultural research station of the University of Tabriz. The model was evaluated by data obtained from cultivated SC704 hybrid maize in a lysimeter. Comparisons between measured values of soil water content, maize evapotranspiration, grain yield and top dry matter with those predicted by the model showed the good estimation accuracy of the model. Also the comparisons between evapotranspiration estimation method of MSM2 model with conventional methods, considering single and dual crop coefficients, showed that the MSM2 model method had better accuracy than the conventional methods.         

کلیدواژه‌ها [English]

  • evapotranspiration
  • Soil water content
  • Maize Yield
  • Lysimeter
  • MSM2 model