تعیین مناسب ترین معادله نفوذپذیری در حوضه‌های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز منشاد، استان یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

حرکت آب در خاک یکی از پیچیده ترین فرایندهای طبیعی می‌باشد که مدیریت حوضه‌های آبخیز و وضعیت هیدرولوژی حوضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، مطالعات نفوذ آب در خاک یکی از مهمترین موارد تحقیقاتی در عرصه‌های منابع طبیعی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی معادلات نفوذپذیری در گروه‌های هیدرولوژکی مختلف خاک در حوضه‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌باشد. در این مطالعه از استوانه مضاعف برای اندازه‌گیری نفوذپذیری خاک در 10 نقطه در گروه‌های هیدرولوژیکی A و B در حوضه خشک و کوهستانی منشاد استفاده شد. سپس معادلات نفوذ کوستیاکوف، لویس کوستیاکوف، SCS و فیلیپ با مقادیر نفوذپذیری تجمعی برای هر نقطه برازش داده شد و به کمک آماره‌های خطای میانگین مطلق و خطای استاندارد، مناسب‌ترین معادله نفوذ در هر گروه هیدرولوژیکی تعیین گردید. نتایج تحقیق حاضر معادله نفوذ لویس کوستیاکوف را بعنوان مناسب‌ترین روش برای اندازه‌گیری نفوذ در هر دو گروه هیدرولوژیکی A و B معرفی می‌کند؛ به‌طوری‌که آماره‌های خطای میانگین مطلق و خطای استاندارد در این روش از سایر روش‌ها کمتر بوده و به ترتیب مقادیر 49/0 و 63/0 سانتی­متر را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the most Appropriate Infiltration Equation in Arid and Semi-Arid Watersheds (Case Study: Manshad watershed, Yazd province)

نویسندگان [English]

  • A Talebi 1
  • S Poormohammadi 2
  • MH Rahimian 3
چکیده [English]

Water movement in the soil is one of the natural complex processes that affects the management and hydrologic conditions of watersheds. Therefore, studying the infiltration process is very important in the natural resources, fields. The purpose of this research is to investigate the infiltration equations in different hydrological groups of soils in arid and semi-arid watersheds. To measure the infiltration amounts, the double ring method was used at 10 points for two soil hydrological groups of A and B, in Manshad watershed. Then, the cumulative infiltration at each point was determined using equation of Philip, Luis-Kostiakove, Kostiakove and SCS. To determine the most appropriate infiltration equations for the soil hydrological groups, the mean absolute error (MAE) and standard error (SE) were calculated. Based on the obtained results, Luis-Kostiakove equation was the most appropriate method of measuring infiltration for both A and B soil hydrological groups as the values of MAE and SE in this model were less than those in the other models, equal to 0.49 and 0.63, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration
  • Manshad watershed
  • Soil hydrologic groups