بررسی تاثیر مانع و زبری در کنترل جریان غلیظ رسوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آّب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در تحقیق حاضر کنترل جریان غلیظ با استفاده از زبری و مانع مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات در فلومی شیب پذیر به طول 780 سانتی­متر با کارگذاری 3 طول متفاوت از زبری (5/0، 1 و 5/1 متر) در بالادست، پایین­دست و دو طرف مانع و 3 ارتفاع متفاوت زبری (5/0، 1 و 5/1 سانتی­متر) در هر حالت انجام شد. ارتفاع مانع برابر ارتفاع بدنه جریان غلیظ در نظر گرفته شد. در انجام آزمایشات از دو غلظت 10 گرم بر لیتر () و 20 گرم بر لیتر () از جریان غلیظ رسوبی و دو شیب بستر صفر و 5/2 درصد استفاده گردید. همچنین یک سری آزمایش با شرایط فوق بدون در نظر گرفتن زبری اطراف مانع صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که به کار بردن زبری به همراه مانع تاثیر قابل توجهی بر روی کنترل دبی جریان غلیظ خواهد داشت. به نحوی که در حالت بدون زبری و با به کار بردن مانعی به اندازه ارتفاع بدنه جریان غلیظ در غلظت­ها و شیب­های مورد نظر  به طور متوسط حدود 31 درصد از جریان غلیظ کنترل شد. حال آنکه با  استفاده از زبری به همراه مانع در برخی از حالات کارگذاری تا حدود 100 درصد کنترل دبی جریان غلیظ مشاهده گردید. کارگذاری زبری در بالادست تاثیر نسبتاً بیشتری (به طور متوسط حدود 11 درصد)  بر روی کنترل جریان غلیظ نسبت به حالتی که زبری در پایین­دست کارگذاری شده بود از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Obstacle and Roughness Impacts on Controlling Sedimentary Density Current

نویسندگان [English]

  • M Daryaee 1
  • SM Kashefipour 2
  • M Ghomshi 2
چکیده [English]

In this study the controlling of density current by obstacle and roughness has been investigated. Experiments were carried out in a flume with length of 780 cm with 3 variable lengths of insertion roughness (0.5, 1 and 1.5 m) in upstream, downstream, and two sides of obstacle, and 3 heights of roughness (0.5, 1 and 1.5 cm) for each setting. The height of obstacle was considered equal to the height of density current body. Also two concentrations of density current, 10 g/L () and 20 g/L () and two bed slopes, 0% and 2.5% were considered. A series of experiments was performed without using roughness. The results indicated that using roughness with obstacle had significant impact on the controlling of density current. So that without using roughness and just by using an obstacle with the height equal to density current body in the same concentrations and bed slopes, about 31% of density current was blocked. Whereas by using roughness with obstacle in some conditions 100% blocking of density current was obtained. Insertion of roughness in upstream of obstacle had relatively more impact (about 11%) on the controlling of density current as compared with the condition of roughness insertion in downstream of obstacle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity current controlling
  • Reservoirs sedimentation
  • Turbidity current