تاثیر سه گونه قارچ میکوریزا بر رشد و نمو، میزان کلونیزاسیون و غلظت فسفر ریشه گیاه گل جعفری آفریقایی (Tagetes erecta)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

قارچ­های میکوریز می­توانند با افزایش کارایی آب مورد استفاده و جذب مواد معدنی، کاهش تنش­های خشکی و شوری موجب بهبود رشد و نمو گیاهان ­شوند. به­منظور بررسی تاثیر سه گونه قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus intraradices، Glomus mosseaeو Glomus versiforme) بر پارامترهای رشد و نمو گیاه جعفری آفریقایی، آزمایشی  گلخانه­ای با چهار تیمار (گیاه غیرمیکوریزی یا شاهد و گیاهان تلقیح شده با هر کدام از سه قارچ مذکور) و پنچ تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. مقایسه میانگین­ها با استفاده از آزمون چند دامنه­ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام شد. نتایج نشان داد که گیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریزا به­طور معنی­داری از رشد و نمو بهتری نسبت به گیاهان غیرمیکوریز برخوردار بوده و همزیستی بین قارچ میکوریز و گیاه میزبان (جعفری آفریقایی) باعث افزایش معنی­دار (p 0.05) ارتفاع گیاه (تا سه برابر)، اندازه گل( 5/1 تا 5/2 برابر)، وزن تر(تا 3 برابر)، وزن خشک (بیش از سه برابر)، درصد کلونیزاسیون، غلظت فسفر ریشه و گلدهی زودرس­تر (14-15 روز) نسبت به شاهد در این گیاه شد. قارچ Glomus  versiformeاز لحاظ صفات ذکر شده، کارایی بالاتری نسبت به دو قارچ­ دیگر داشت. به نظر می­رسد درصد بالای کلونیزاسیون در این قارچ دلیل احتمالی کارایی بهتر این قارچ بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Three Mycorrhizal Fungi on Growth and Development, Colonization Rate and Phosphorus Concentration in Roots of Marigold (Tagetes erecta)

نویسندگان [English]

  • S Alizadeh Ajirlo 1
  • S Farrokhpor 2
چکیده [English]

Mycorrhizal fungi may enhance plants growth and development by increasing the water use efficiency and nutrients uptake and alleviating of the salinity and drought stresses. This study was conducted to investigate the effects of three arbuscular mycorrhizal fungi species (Glomus intraradices, G. mosseae and G. versiforme) on growth and development parameters of marigold with four treatments (non inoculated or control plants and inoculated plants with three mentioned fungal species) and five replications in complete randomized design. Comparison of the mean values was done using Duncan’s Multiple Range Test at 5% probability level. Inoculated plants with all the three mycorrhizal fungi had better growth and development than control plants and symbiosis of hosted plants with mycorrhizal fungi resulted in significantly (p 0.05) increase of the plant height (upto 3 times), flower size (1.5-2.5 times), fresh and dry weights (more than 3 times), colonization rate, phosphorus concentration of root and earlier flowering (14-15 days) compared with non-inoculated plants. G. versiforme was more efficient than the other two mycorrhizal fungi regarding the mentioned traits. It seemed that the higher percentage of colonization with this species was the probable cause of its good efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular mycorrhiza
  • Flowering
  • Marigold
  • Phosphorus
  • Root Colonization