مطالعه آزمایشگاهی زبری بستر تنداب بر استهلاک انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار گروه مهندسی اب دانشگاه تبریز

3 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق تأثیر اندازه زبری بستر تنداب بر میزان استهلاک انرژی جنبشی آب، بررسی گردید. بدین منظور در ابتدا پس از شناسایی پارامترهای مؤثر، رابطه‌ی عمومی بدون بعد توسعه داده شد، آزمایش‌ها بر روی مدل‌های فیزیکی درشیب‌های 25 و 35 درجه با قرار دادن 4 نوع زبری با اندازه‌های متفاوت (38/3، 7، 7/12 و 1/38 میلی‌متر) و دانه‌بندی تقریباً یکنواخت بر روی بستر آن‌ها انجام شدند. میزان استهلاک انرژی سازه در این نوع تنداب با انجام 80 آزمایش مختلف با 10 دبی‌ بین 4 تا 40 لیتر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌های انجام‌ شده نشان داد؛ که با وجود زبری بستر تنداب، میزان استهلاک انرژی از 7 تا 38 درصد نسبت به مدل با بستر صاف افزایش یافت. نتایج حاوی این مطلب است؛ که به‌طور کلی زبری 1/38 میلی‌متر حداکثر و زبری 38/3 میلی‌متر حداقل میزان استهلاک را در محدوده‌ی آزمایش‌های این تحقیق نشان دادند. همچنین رابطه‌ی کلی جهت پیش‌بینی میزان استهلاک انرژی در این نوع تنداب ارائه و با نتایج سایر محققین مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Chute Bed Roughness Height on Energy Dissipation

نویسنده [English]

  • fereshteh beiranvand 1
چکیده [English]

Chutes are the most common water conveyance structures in dams. In this study the effect of chute bed roughness height on energy dissipation has been investigated. To do so first general non dimensional relationship was developed. Then series of experimental tests were conducted in a physical model using bed slopes 25 and 35 degree and four different uniform roughness heights (3.38, 7, 12.7, 38.1 mm). Total of 80 tests were conducted with flow discharges ranged between 4 and 40(LS^(-1)). Results show that in comparison with the smooth bed, nearly 7 to 38 percent of the flow energy was dissipated on the roughened bed chute. Maximum energy dissipation occurred for roughness height 38.1 mm and the minimum energy was dissipated on 3.38 mm roughness. A relationship was developed for prediction of energy slope on this type roughened bed chutes and the results obtained were compared with the results of previous works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bed roughness
  • Chute
  • Discharge
  • Energy dissipation
  • Slope
Abbaspour A, 2013. Prediction of Hydraulic Jump Characteristics on Rough Bed Using Artificial Neural Network and Genetic Programming. Journal of Water and Soil Science- University of Tabriz, 24(2): 1-10.
Abbaspour A, Farsadizadeh D and Ghorbani MA, 2013. Estimation of hydraulic jump on corrugated bed using artificial neural networks and genetic programming. Water Science and Engineering 6(2): 189-198.
Azimi H, Bonakdari H, Ebtehaj I and Michelson DG, 2018. A combined adaptive neuro-fuzzy inference system–firefly algorithm model for predicting the roller length of a hydraulic jump on a rough channel bed. Neural Computing and Applications 29 (6): 249-258.
Bradley JN and Peterka AJ, 1957. The hydraulic design of stilling basins: hydraulic jumps on a horizontal apron (Basin I). Journal of the Hydraulics Division ASCE 83(5): 1-24.
Carollo F, Ferro V and Pampalone V, 2007. Hydraulic jumps on rough beds. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 133(9): 989-999.
Carollo F, Ferro V and Pampalone V, 2009. New solution of classical hydraulic jump. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 135(6): 527-531.
Carollo F, Ferro V and Pampalone V, 2012. New expression of the hydraulic jump roller length. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 138(11): 995-999.
Ead SA and Rajaratnam N, 2002. Hydraulic jumps on corrugated beds. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 128(7): 656-663.
Ezizah G, Yousif N and Mostafa S, 2012. Hydraulic jumps in new roughened beds. Asian Journal of Applied Sciences 5(2): 96-106.
Hager WH, Bremen R and Kawagoshi N, 1990. Classical hydraulic jump: length of roller. Journal of Hydraulic Research 28(5): 591-608.
Houichi L, Dechemi N, Heddam S and Achour B, 2013. An evaluation of ANN methods for estimating the lengths of hydraulic jumps in U-shaped channel. Journal of Hydroinformatics 15(1): 147-154.
Holland JH, 1975. Adaptation in Natural and Artificial System. University of Michigan Press, Ann Arbor.
Hughes W and Flack J, 1984. Hydraulic jump properties over a rough bed. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 110(12): 1755-1771.
Jang JSR, 1993. ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. Systems, Man and Cybernetics, IEEE Trans. on, 23(3): 665-685.
Jang JSR, Sun CT and Mizutani E, 1997. Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence. Prentice Hall, N. J.
Kumar M and Lodhi AS, 2016. Hydraulic jump over sloping rough floors. ISH Journal of Hydraulic Engineering 22(2): 127-134.
Leutheusser HJ and Schiller EJ, 1975. Hydraulic jump in a rough channel. Water Power Dam Constr 27(5):186-191.
Naseri M and Othman F, 2012. Determination of the length of hydraulic jumps using artificial neural networks. Advances in Engineering Software 48:27-31.
Omid MH, Omid M and Esmaeeli VM, 2005. Modelling hydraulic jumps with artificial neural networks. Proceedings of the Institution of Civil Engineers Water Management 158 (2): 65–70.
Parsamehr P, Farsadizadeh D, Hosseinzadeh Dalir A, Abbaspour A and Nasr Esfahani MJ, 2016. Investigation of Hydraulic Jump Characteristics on Rough Bed with Different Density and Arrangements of Roughness Elements. Journal of Water and Soil Science- University of Tabriz, 26(1): 13-24.
Pagliara S, Lotti I and Palermo M, 2008. Hydraulic jump on rough bed of stream rehabilitation structures. Journal of Hydro-environment Research 2(1): 29-38.
Pourabdollah N, Honar T and Fatahi R, 2014. Investigation of Water Velocity and Surface Profile in Hydraulic Jump over Rough Bed with Adverse Slope. Journal of Water and Soil Science- University of Tabriz, 25(1): 143-152.
Rajaratnam N, 1968. Hydraulic jumps on rough beds. Transactions of the Engineering Institute of Canada 11(A-2): 1-8.
Shafaii Bejestan MS and Neisi K, 2009. A new roughened bed hydraulic jump stilling basin. Asian Journal of Applied Sciences 2: 436-45.