تخمین نیاز آبیاری میانگین و بحرانی گیاهان زراعی مهم استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

نیاز آبیاری گیاه برابر با نیاز آبی منهای باران مؤثر میباشد. در برنامه
زراعی مهم هر منطقه در سطح کشور گزارش شده است. اما در این برنامه از دادههای میانگین استفاده شده و لذا مقادیر
نیاز آبی و نیاز آبیاری محاسبه شده در سطح احتمالاتی 50 درصد میباشد. در این تحقیق نیاز آبیاری گیاهان زراعی
مهم مناطق آباده، اقلید، داراب، سددرودزن، زرقان، شیراز، فسا و لار در استان فارسبرای شرایط میانگین (سطح احتمال
50 درصد) و بحرانی (تبخیر- تعرق زیاد و بارندگی کم) تعیین شد. نتایج نشان داد که مقدار نیاز آبیاری گزارش شده در
88 درصد حالتها کمتر از مقدار نیاز آبیاری میانگین است. همچنین نتایج نشان داد که مقدار / در 5 NETWAT برنامه
98 درصد موارد کمتر از مقدار نیاز آبیاری بحرانی است. لذا با / در 1 NETWAT نیاز آبیاری گزارش شده در برنامه
استفاده از نتایج به دست آمده در این تحقیق میتوان نیاز آبیاری گیاهان زراعی مهم مناطق مختلف استان فارس را در
شرایط میانگین و بحرانی (تبخیر- تعرق زیاد و بارندگی کم) تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Mean and Critical Irrigation Requirements for the Important Agricultural Crops of Fars Province

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Foladmand
چکیده [English]

Irrigation requirement 15 equal to the difference between water requirement and effective rainfall.
The values of water irrigation requirements were reported in NETWAT program for various crops
at different regions of Iran. However, the mean values were used in that program, therefore, the
values of water and irrigation requirements have probability level of 50 percent. In this study, the
values of mean irrigation requirement (probability level of 50 percent) and critical irrigation
requirement (high evapotranspiration and low rainfall) were predicted for most important
agricultural crops in some regions of Fars province such as Abadeh, Eghlid, Darab, Dorodzan Dam,
Zarghan, Shiraz, Fasa and Lar. Results showed that the reported values of irrigation requirement by
NETWAT program were lower than the values of mean irrigation requirement at 88.5 percent of
the cases. Also, the results indicated that the reported values of irrigation requirement by NETWAT
program were lower than the values of critical irrigation requirement at 98.1 percent of conditions.
Therefore, it is possible to determine the values of mean and critical irrigation requirement (high
evapotranspiration and low rainfall) of important agricultural crops in Fars province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective rainfall
  • Fars province
  • Irrigation requirement
  • NETWAT program
  • Water Requirement
علیزاده ا. 1385 . طراحی سیستمهای آبیاری. جلد اول: طراحی سیستمهای آبیاری سطحی. انتشارات دانشگاه امام رضا
(ع).
علیزاده ا. و کمالی غ ع. 1386 . نیاز آبی گیاهان در ایران. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).
فرشی ع ا.، شریعتی م ر.، جاراللهی ر.، قائمی م ر.، شهابیفر م. و تولائی م م. 1376 . برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده
زراعی و باغی کشور. جلد اول: گیاهان زراعی. نشر آموزش کشاورزی.
فولادمند ح ر. 1386 . ارزیابی پنج روش محاسبه تبخیرتعرق ماهانه در منطقه شیراز. مجله علوم کشاورزی، واحد علوم و
.379-371 : تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران. جلد 13 ویژهنامه 2
فولادمند ح ر. 1388 . برآورد نیاز آبیاری چغندرقند در مناطق مختلف استان فارس در شرایط بحرانی و سطوح مشخص
.162 -153 : احتمال. مجله چغندرقند. جلد 25 شماره 2
Ahmadi SH, and Fooladmand HR. 2008. Spatially distributed monthly reference evapotranspiration
derived from the calibration of Thornthwaite equation: a case study, South of Iran. Irrigation
Science. 26: 303-312.
Allen RG, Pereira LS, Raes D, and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration. Irrigation and
Drainage Paper. No. 56. FAO. United Nations, Rome, Italy.
Fooladmand HR. 2010. Evaluation of some equations for estimating evapotranspiration in south of
Iran. Archives of Agronomy and Soil Science. (Accepted).
Fooladmand HR, and Ahmadi SH. 2009. Monthly spatial calibration of Blaney-Criddle equation for
calculating monthly ETo in south of Iran. Irrigation and Drainage. 58: 234-245.
Fooladmand HR, and Haghighat M. 2007. Spatial and temporal calibration of Hargreaves equation
for calculating monthly ETo based on Penman-Monteith method. Irrigation and Drainage. 56:
439-449.
Fooladmand HR, and Sepaskhah AR. 2005. Evaluation and calibration of three evapotranspiration
equations in a semi-arid region. Iran-Water Resources Research. 1(2): 1-6.
Fooladmand HR, Zandilak H, and Ravanan MH. 2008. Comparison of different types of
Hargreaves equation for estimating monthly evapotranspiration in the south of Iran. Archives
of Agronomy and Soil Science. 54: 321-330.
Sadeghi AR, Kamgar-Haghighi AA, Sepaskhah AR, Khalili D, and Zand-Parsa Sh. 2002. Regional
classification for dryland agriculture in southern Iran. Journal of Arid Environments. 50: 333-
341.
Yoo SH, Choi JY, and Jang MW. 2008. Estimation of design water requirement using FAO
Penman–Monteith and optimal probability distribution function in South Korea. Agricultural
Water Management. 95: 845-853.