تأثیر پلیمر سوپرجاذب (Tarawat A200) و دور آبیاری بر رشد نهال بادام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

محدودیت منابع آب کشور و اختصاص سهم بزرگی از آن به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش کارآیی مصرف و صرفه جویی آب را امری ضروری و حیاتی نموده است. در این زمینه استفاده از فن آوری نوین با کاربرد برخی مواد افزودنی مانند پلیمرهای سوپرجاذب به خاک در کاهش تنش­های خشکی در مناطق خشک و نیمه خشک می­تواند نقش مهمی ایفا کند. به منظور بررسی اثر سوپرجاذب (Tarawat A200) و افزایش دور آبیاری بر میزان رشد نهال بادام، پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای سوپرجاذب با چهار سطح صفر، 60، 100 و 125 گرم در100 کیلوگرم خاک و دور آبیاری با چهار سطح 7، 12، 18 و 24 روز در سه تکرار به مدت دو سال به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که استفاده از سوپرجاذب در پایان فصل رشد سال اول، تأثیر معنی­داری در میزان رشد نهال­ها در دوره­های مختلف آبیاری نداشته و تنها در اواسط فصل رویش در برخی از پارامترهای رشد تأثیر معنی­داری مشاهده شد. در سال دوم برای کلیه پارامترهای رشد، تیمار شاهد با دیگر سطوح آبیاری اختلاف معنی­داری داشت. تنها در مورد ارتفاع شاخه اصلی اختلاف بین شاهد و تیمار 12 روز دور آبیاری معنی­دار نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Super Absorbent Polymer(Tarawat A200) and Irrigation Interval on Growth of Almond Sapling

نویسندگان [English]

  • K Jalili 1
  • J Jalili 1
  • H Sohrabi 2
چکیده [English]

Limitation of water resources in the country and its great impact on agricultural and natural resources play a crucial role in the efficiency of water use pattern. Using super absorbent polymer may be one of the methods to minimize the stress of weather dryness in the arid and semi-arid regions. The main purpose of this study was to investigate the effects of super absorbent application and increasing irrigation intervals on the growth of almond Amygdalus communis sapling. The experimental design was factorial based on randomized complete block design with two factors, super absorbent at 4 levels (0, 60,100 and125 g/100kg soil) and irrigation intervals at 4 levels (7,12,18 and 24 day periods), with 3 replication in 2 years. Result of the study provided evidence that the use of super absorbent at the end of first growth season in all irrigation intervals did not produce any significant effect on the growth behavior of almond sapling. However, only in the middle of growth season (July) significant effect was observed in some of growth parameters such as branch height and average canopy cover diameter at 24 days irrigation interval with 60 g. of super absorbent application. For all of growth parameters in the second year, the 7- day irrigation interval showed significant differences with other three intervals. Only the height of main branch at 7-day and 12- day irrigation intervals fell in one group and showed no significant differenc. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amygdalus sapling
  • Growth
  • Irrigation period
  • Super Absorbent
اله دادی ا، 1381. بررسی تأثیر کاربرد هیدروژل­های سوپرجاذب بر کاهش تنش خشکی در گیاهان، صفحه­های 33 تا 55. دومین دوره تخصصی- آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپرجاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
بانج شفیعی ش و رهبر ا، 1382.  بررسی کارایی نوعی پلیمر آبدوست در کشاورزی و منابع طبیعی الف-تاثیر پلیمر بر پدیده‌های رویشی و موفقیت پانیکوم،مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره دهم، جلد اول. صفحه­های 111 تا 129.
بصیری ع. 1377. طرح های آماری در علوم کشاورزی، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز.
جلیلی خ، جلیلی ج و سهرابی ه، 1387. بررسی اثر سوپرجاذب ها بر افزایش دور آبیاری و میزان رشد نهال گل رز، گروه هیدرولیک و منابع آب، جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، گزارش پایانی طرح پژوهشی، 80 صفحه.
جلیلی مرندی ر و حکیمی رضایی ج، 1377. پرورش فندق، بادام و گردو. انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی.
خلیل پور ا، طباطبایی ح، شریفی ر، روشن ب، علیخانی س د وفتاحی م، 1384. تاثیر سوپر جاذب ها بر افزایش کارآیی مصرف آب در نهال کاج، صفحه­های 1609 تا 1617، مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.
داور پناه غ ر، 1384. بررسی اثر سوپر جاذب رطوبت بر تامین آب درختکاری در مناطق حشک، مجله آب و فاضلاب، شماره 16، جلد اول، مسلسل 53. صفحه­های 62 تا 69.
سهراب ف، 1382. ارزیابی تأثیر افزودن مواد جاذب رطوبت بر ظرفیت نگهداشت آب در اراضی آبخیز اردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
عابدی کوپایی1384. تأثیر افزودن پلیمر استاکوسرب بر آب قابل استفاده خاک­های مختلف، صفحه­های 1864 تا 1871، مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری  و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.
علیزاده ا، 1378. رابطه آب وخاک و گیاه، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد.
کریمی ا، 1380. بررسی اثر ماده اصلاحی سوپر جاذب آب بر مصرف آب و رشد گیاه آفتابگردان، مجله بیابان، شماره ششم، جلد اول. صفحه­های 19 تا 34.  
کیخایی ف، 1381. تأثیر کارآیی سوپرجاذب در گیاهان، صفحه­های 94 تا 104، دومین دوره تخصصی- آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل های سوپرجاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران.
یزدانی ف، اله دادی ا، اکبری غ ع و بهبهانی م ر، 1386. تأثیر مقادیر پلیمر سوپرجاذب(Tarawat A200) و سطوح تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا، مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 75. صفحه­های 167 تا 174.
یزدی صمدی ب، رضایی ع و ولی­زاده م. 1377. طرح­های آماری در پژوهش­های کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 Abedi-Koupai J and Sohrab F, 2004. Effect of super absorbent polymers on soil hydraulic properties. Pp: 1-12. Proceesings of 8th Nation Conference on Hydraulics in Engineering. Gold Coast, Australia.
Barvenik FW, 1994. Polyacrylamide characteristics related to soil applications. Soil Sci 158:235-243.
Bologna LS, Andrawes FF, Barvenik FW, lentz RD and Sojka RE, 1999. Analysis of residual acrylamide in field crops. Journal of Chromatographic Science 37:240-244.
EndeMT, Hariharan D and Peppas NA, 1995. Factors influencing drug and protein transport and release from ionic hydrogels. React Polym 25:127-132.
Kay-Shoemake JL, Watwood ME, Sojka RE and Lentz RD, 1998. Polyacrylamide as a substrate for microbial amidase. Soil Biol and Biochem 30:1647-1654.
SeyboldCA, 1994. Polyacrylamide Review: Soil conditioning and environmental fate. Comm Soi Sci Plant Anal. 25:2171-2185.
Sivapalan S, 2001. Effect of polymer on soil water holding capcity and plant water use efficiency, Pp.1-13. Proceeding of 1st Australian Agronomy Conference, Horbart, Australia.
Yao KJ, and Zhou WJ, 1994. Superabsorbant for medical plants production. Journal of Applied Polymers Science 53:1533-1538.