الگوبندی عملکرد محصولات مختلف در شرایط شوری آب آبیاری با استفاده از مدل SWAP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تهران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

4 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده

در این تحقیق تأثیر کمیت و کیفیت‌های مختلف آب آبیاری بر عملکرد محصولات، انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک، با استفاده از مدلSWAP شبیه‌سازی شد. آزمایش‌های مزرعه‌ای بررسی مدیریت‌های مختلف آبیاری با آب شور بر عملکرد، اجزای عملکرد و شوری خاک طی چند سال در ایستگاه تحقیقات زهکشی رودشت اصفهان بر روی شش محصول عمده منطقه شامل گندم، جو، پنبه، آفتابگردان، پیاز و چغندرقند انجام گردید. واسنجی مدلSWAP به روش مدلسازی معکوس و با لینک آن به مدل PEST صورت گرفت. واسنجی مدل شامل پارامترهای هیدرولیکی لایه‌های خاک، پارامترهای انتقال املاح خاک و پارامترهای گیاهی بوده و برای سنجش اعتبار مدلسازی، از شاخص‌های آماری ضریب تبیین، ریشة میانگین مربعات خطا، حداکثر خطا، کارایی مدلسازی و ضریب باقیمانده استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدلSWAP با واسنجی دقیق و کامل، در تخمین انتقال آب و املاح خاک و نیز عملکرد محصول در شرایط شوری خاک از دقت خوبی برخوردار است. برای تعیین توابع تولید-آب-شوری، مدلSWAP به مدلSENSAN لینک گردید و با تغییر خودکار عمق و شوری آب آبیاری، مدل اجرا گردید. برای تعیین تابع تولید بهینه هر محصول، شش مدل خطی، کاب داگلاس، نمایی، ترانسلوگ، درجه دوم و لئونتیف تعمیم یافته فرض و پارامترهای این مدل‌ها به روش حداقل مربعات معمولی توسط نرم افزار شازم، استخراج گردید. بر اساس شاخص‌های آماری، تابع بهینه تولید-آب-شوری محصولات گندم، جو، چغندرقند، پیاز و پنبه لئونتیف تعمیم یافته و آفتابگردان درجه دوم بدست آمد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Patterning Different Crops Yield with Saline Water Irrigation Condition Using SWAP Model

نویسندگان [English]

  • VR Verdinejad 1
  • T Sohrabi 2
  • M Feizi 3
  • N Heydari 4
  • SH Araghinejad 2
چکیده [English]

In this study, the effects of different quality and quantity levels of irrigation water on crop yield, soil water and solute transport were simulated using SWAP model. Field experiments were conducted for the six main crops of the region such as wheat, barley, onion, sunflower and sugar beet at Rudasht drainage and soil reclamation research station. The effects of water salinity under different irrigation managements on crop yield, crop yield components and soil salinity were investigated. The SWAP model was calibrated by inverse modeling and was linked with the PEST model. The model calibration consisted of hydraulic parameters of soil layers as well as solute transport  and crop parameters. In order to evaluate modeling validity, statistical indices such as coefficient of determination, root mean square error, modeling efficiency and coefficient of residual mass were calculated. Result of the model analysis showed that with precise calibration, SWAP model is able to predict soil water and solute transport and crop yield with high degree of accuracy. To determine crop-water-salinity production functions, SWAP model was linked to the SENSAN model, then by changing irrigation water depth and salinity values, the model was executed. In order to determine optimal production function for each crop, six functions including linear, cobb douglas, transcendental, translog, quadratic and the Leontief were examined and the pertinent parameters were determined with ordinary least square method using SHAZAM model. Based on statistical indices the optimal production function for wheat, barely, sugar beet, onion and cotton were adjusted Leontief and for sunflower was quadratic.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop yield
  • Inverse modeling
  • Production function
  • salinity
  • SWAP model
ذولفقاران ا، 1386. بررسی اثر مقدار آب آبیاری بر عملکرد گندم در شوری‌های مختلف با آبیاری بارانی. نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه باهنر کرمان.
عباسی ف، 1386. فیزیک خاک پیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران. 250 ص.                                                                                                                                                                                                                                                  
فیضی م، 1378. بررسی مدیریتهای مختلف استفاده از آب شور بر عملکرد آفتابگردان. گزارش نهایی، بخش تحقیقات خاک وآب اصفهان.
فیضی م، 1378. بررسی مدیریتهای مختلف استفاده از آب شور بر عملکرد جو. گزارش نهایی، بخش تحقیقات خاک وآب اصفهان.
فیضی م، 1378. بررسی مدیریتهای مختلف استفاده از آب شور بر عملکرد پنبه. گزارش نهایی، بخش تحقیقات خاک وآب اصفهان.
کیانی ع، 1386. استفاده از مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب، املاح و عملکرد نسبی گندم. مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه باهنر کرمان.
Doorenbos J and Kassam AH, 1979. Yield response to water. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 33 Rome, Italy.
Doherty J, Brebber L and Whyte P, 1995. PEST: Model Independent Parameter Estimation. Australian Centre for Tropical Freshwater Research, JamesCookeUniversity, Townsville, Australia.
 Droogers P, Akbari M Torabi M and Pazira E, 2000. Exploring field scale salinity using simulation modeling, Example for Rudasht area, Esfahan Province, Iran, IAEIR-IWMI Research Report 2.
Feddes RA Kowalik PJ and Zaradny H, 1978. Simulation of field water use and crop yield, Pudoc. Wageningen.
Homaee M, Dirksen C and Feddes RA, 2002a. Simulation of root and water uptake, I. Non-uniforme transient salinity using different macroscopic reduction function, Agricultural Water Manag 57:89-109.
Kroes JG and Van Dam JC, 2008. Reference manual SWAP version 3.2., Alterra Green World Research, Wagenningen, Report1649 (Available at: www.alterra.nl/models/swap)
Letey J, Dinar A and Knapp KC, 1985. Crop-water production function model for saline irrigation waters. Soil Science Society of America Journal 49(4):1005-1009.
Liu HF,. Genard M Guichard S and Bertin N, 2007. Model-assisted analysis of tomato fruit growth in relation to carbon and water fluxes, Journal of Experimental Botany 58(13): 3567-3580.
Mass EV and Hoffman GJ, 1977. Crop salt tolerance current assessment, J Irrigation and Drainage Division, ASCE 103(IR2):115-134.
Mostafazadeh-fard B, Mansouri Mousavi H and SF Feyzi M, 2009. Effects of different levels of irrigation water salinity and leaching on yield and yield components of wheat in an arid region. J Irri and Drain Eng 135(1): 32-38.
Mualem Y, 1976. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water Resource Research 12: 513–522.
Russo D and Bakker D, 1986. Crop water production functions for sweet corn and cotton irrigated with saline waters, Soil Science Society American J 51:1554-1562.
Singh R, 2004. Simulation on direct and cyclic use of saline waters for sustaining cotton-wheat in a semi-arid area of north-west India, J. of Agri. Water Manag 66: 153-162.
Skaggs TH, van Genuchten, MTh Shouse PJ and Poss JA, 2006. Macroscopic approaches to root water uptake as a function of water and salinity stress. Agricultural Water Management 86: 140-149.
Supit I, Hooyer AA Van Diepen CA, 1994. System Description of the WOFOST 6.0 Crop Simulation Model Implemented in CGMS, Vol. 1: Theory and Algorithms. EUR publication 15956, Agricul Series, Luxembourg.
Vazifedoust M, Van Dam JC Feddes RA and Feizi M, 2008. Increasing water productivity of irrigated crops under limited water supply at field scale. Agricultural Water Management 95:89-102.  
Van Genuchten MTh, 1980. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Science Society American Journal 44: 892–898.