تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده

به منظور بررسی اثر کم آبیاری روی خیار کاشت شده در گلخانه، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد به انجام رسید. تیمارهای آبیاری عبارت بودند از میزان نیاز آبی. در این آزمایش (T4) % و 40 (T3) %60 ،(T2) % و آبیاری به مقادیر 80 (T آبیاری به مقدار نیاز آبی گیاه ( 1 T عملکرد میوه تحت تاثیر حجم آب مصرفی، در هر مرحله از رشد قرار گرفت. به طوری که بیشترین عملکرد در تیمار 1 بدست آمد. نتایج نشان داد که یک تناسب مستقیم بین محصول تولید شده و مقدار آب T و کمترین عملکرد در تیمار 4 دریافت شده وجود دارد. تجزیه آماری نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری بر رشد و عملکرد معنیدار میباشد. با
کاهش مقدار آب آبیاری عملکرد، کارائی مصرف آب، ارتفاع بوته، سطح برگ و هدایت الکتریکی محلول خاک کاهش و T 69 کیلوگرم میوه بر مترمکعب آب مصرفی در تیمار 1 / کلروفیل برگ افزایش یافت. بیشترین کارایی مصرف آب برابر 7 حاصل گردید. با توجه به نتایج حاصله و حساسیت خیار گلخانهای به کمبود آب و کاهش معنیدار عملکرد در مقابل
کاهش آب آبیاری، اعمال کمآبیاری توصیه نمیشود ولی صرفهجویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب و افزایش - راندمان آبیاری امکانپذیر است. نتایج نشان می دهد که مقادیر آب مصرفی در سیستمهای گلخانهای در یزد حدود 60 55 در صد بیشتر از نیاز واقعی گیاه خیار می باشد. در صورتی که کمبود آب در منطقه جدیتر شود برای کاهش آب
مصرفی توصیه میشود که کمآبیاری پس از دوره محصولدهی صورت گیرد یا کمآبیاری به شیوهای اجرا شود که اثر آن روی عملکرد به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Greenhouse Cucumber

نویسندگان [English]

 • N Karimi 1
 • AA Sadraddini 1
 • AH Nazemi 1
 • D Farsadizadeh 1
 • A Hossienzadeh Dalir 1
 • F Dehghani 2
چکیده [English]

In order to investigate the effects of deficit irrigation on greenhouse grown cucumber, an
experiment was performed in randomized complete design with employing of 4 irrigation
treatments and 3 replications at the Agricultural and Natural Resources Research Center of Yazd,
Iran. Irrigation with restoring 100% of the soil moisture depletion at each water application as the
first treatment (T1), restoring its 80% at the second treatment (T2), and 60% and 40% at the third
(T3) and fourth (T4) treatments, respectively, were considered. The amount of water used in each
growth stage was effective on yield. The results showed that there was a direct relation between the
amount of irrigation water and yield. Variance analysis of the results showed that the effects of
irrigation treatments on growth and yield were significant. The more the volume of irrigation water
decreased, the more the yield, water use efficiency, plant height, leaf area and soil water EC
decreased, while the chlorophyll amount increased. Maximum water use efficiency, 69.7 kg m-3,
was recorded in T1. According to the results, deficit irrigation may not be recommended because of
significant reduction in yield due to cucumber sensitivity to water deficit. Saving in water, however,
due to efficiency improvement is possible. The results showed that, the amount of water
consumption in irrigation system of Yazd greenhouses is about 55- 60% higher than water
requirement of the cucumber plants. For sever water shortage in the region, application of deficit
irrigation after the crop yield stage to minimize the yield reduction i`s recommended or other deficit
irrigation methods may be employed for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cucumber
 • Deficit Irrigation
 • Greenhouse
 • Water Requirement
 • Water Use Efficiency
 • Yield
بینام 1385 . آمارنامه کشاورزی سال زراعی 85
و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی.
توکلی ع ر، 1385 . مدیریت کمآبیاری و بهینهسازی مصرف نیتروژن در تولید گندم الموت. مجله دانش کشاورزی،
. جلد 16 ، شماره 2. صفحههای 115 تا 127
توکلی ع ر و فرداد ح، 1375 . بهینه سازی کمآبیاری بر اساس توابع تولید، هزینه و قیمت چغندرقند در کرج. صفحه-
های 354 تا 368 . مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور, بهمن 75 , تهران,
حسنی ع، امید بیگی ر و حیدری شریف آباد ح, 1382 . تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر رشد، عملکرد و انباشت
.219- متابولیتهای سازگاری در ریحان. مجله علوم خاک و آب, جلد 17 , شماره 2. صفحههای 210
سالمی ح ر و مشرف ل, 1385 . تاثیرات کمآبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانهای در منطقه
.82- اصفهان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, جلد 7، شماره 26 . صفحههای 71
سپاسخواه ع ر، توکلی ع ر و موسوی ف, 1385 . اصول و کاربرد کمآبیاری. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی.
علیزاده ا, 1378 . رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).
Baille A, 1994. Principles and methods for predicting crop water requirement in greenhouse
environments. INRA-CIHEAM Cahiers Options Mediterraneennes 31:177-187.
Blanco FF and Folegatti MV, 2003. Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in
greenhouse. Revista Brasileria de Engenharia Agricola Ambiental 7: 285-291.
تاثیر کمآبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانهای 25
Chartzoulakis K and Drosos N, 1995. Irrigation requirements of greenhouse vegetables in Crete.
INRA-CIHEAM Cahiers Options Mediterraneennes 31: 215-221.
Chartzoulakis K and Drosos N, 1995. Water use and yield of greenhouse grown eggplant under drip
irrigation. Agricultural Water Management 28: 113-120.
Harmanto VM, Salokhe MS and Babel HJ, 2005. Water requirement of drip irrigated tomatoes
grown in greenhouse in tropical environment. Agricultural Water Management, Vol.
71: 225-242.
Judah OM and Rushdi Y, 1985. Yield response of cucumber to various levels of applied water under
plastic houses in the Jordan valley. Dirasat Agricultural Science 12: 99-111.
Kirda C, Cetin M, Dasgan Y, Topcu S, Kaman H, Ekici B, Derici MR and Ozguven AI, 2004. Yield
response of greenhouse grown tomato to partial root drying and conventional deficit irrigation.
Agricultural Water Management 69: 191-201.
Xuesen M, Mengyu L and Xinyuan W, 2003. Effect of deficit irrigation on yield and water use of
greenhouse grown cucumber in the North China Plain. Agricultural Water Management
61: 219-228.