دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1402 
برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش جنگل تصادفی بهینه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک

صفحه 33-53

10.22034/ws.2021.48756.2449

ساناز منورسابق؛ داود زارع حقی؛ سعید صمدیان فرد؛ محمد رضا نیشابوری؛ فاطمه میکائیلی


اثر مدیریت آبیاری بر بهره وری مصرف آب در مزارع گوجه فرنگی

صفحه 217-236

10.22034/ws.2023.54074.2499

حسن اوجاقلو؛ محمد مهدی جعفری؛ فرهاد اوجاقلو؛ فرهاد میثاقی؛ بیژن نظری؛ اسماعیل کرمی دهکردی