دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، مهر 1402 
اثر پریفایتون طبیعی و غنی‌شده با ریزجاندارن محرک رشد گیاه بر شاخص‌های رشد گیاه برنج در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 143-162

10.22034/ws.2022.52020.2475

حسینعلی علیخانی؛ مهدی بهشتی؛ احمد علی پور بابایی؛ حسن اعتصامی؛ هادی اسدی رحمانی؛ مصطفی نوروزی