مدل‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان و تاثیر قرارگیری تیغه‌های هدایت جریان بر میزان رسوبگذاری درون حوضچه‌های پیش ته‌نشینی با استفاده از SSIIM و Fluent

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش مهندسی مدیریت و منابع آب، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

حوضچه‌های پیش ته‌نشینی از اجزاء مهم و اصلی در فرآیند تصفیه آب به منظور شرب به شیوه متعارف به شمار می‌روند. تیغه‌های هدایت‌کننده جریان می‌توانند برای مستهلک کردن جت ورودی و کاهش انرژی جنبشی آشفته نیز به کار روند. اولین گام برای بهینه‌سازی حوضچه‌های پیش ته نشینی‌، محاسبه صحیح میدان سرعت و نیز موقعیت و وسعت نواحی چرخشی می‌باشد. در این پژوهش، شبیه‌سازی عددی جریان در حوضچه پیش ته‌نشینی با استفاده از SSIIM و FLUENT مورد بررسی قرار گرفته و معادلات پیوستگی و مومنتوم با استفاده از روش احجام محدود حل شده‌اند. شبیه-سازی جریان در حالت سه‌بعدی انجام شده و نتایج پروفیل‌های سرعت جریان در مقاطع مختلف حوضچه پیش ته‌نشینی با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده است. این مقایسه، مطابقت خوب با دقت خطای میانگین حدود 6 درصد نتایج محاسباتی و مشاهداتی را نشان داد. سپس، معادله پخش و انتقال غلظت رسوب با معادلات حاکم بر هیدرولیک جریان حل شده و نتایج توزیع قائم پروفیل‌های غلظت رسوب در مقاطع مختلف حوضچه با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. این مقایسه نیز بیانگر انطباق مناسب با دقت خطای میانگین 11 درصد نتایج محاسباتی با داده‌های آزمایشگاهی بوده و توانایی بالای مدل عددی SSIIM در پیش‌بینی توزیع پروفیل‌های غلظت رسوب در حوضچه‌های پیش ته‌نشینی نشان داد. در انتهای این تحقیق، با قراردادن تیغه های هدایت کننده جریان، تاثیر این تیغه‌ها بر الگوی جریان و نرخ رسوبگذاری درون حوضچه‌های پیش ته-نشینی مورد بررسی قرار گرفت. در حالت بدون تیغه هدایت کننده در نزدیکی سطح آزاد جریان، غلظت رسوب کاهش شدیدی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three-dimensional numerical study of flow pattern and the effect of flow guiding blades on sedimentation in pre-sedimentation basins using SSIIM numerical model

نویسندگان [English]

  • Jalal Khodadadian 1
  • babak Aminnejad 2
  • Abdolreza zahiri 3
1 PhD Student in Civil Engineering, Water management and resources, Roudehen Branch ,Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Department of Water Engineering, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Pre-sedimentation basins are considered as the major and important components in water treatment process through conventional method. Because of the high cost of constructing these basins, which is approximately 30% of the total costs of water treatment plants, modeling and optimum performance of pre-sedimentation basins are very important. In pre-sedimentation basins, because of the existence of velocity gradients, secondary and rotational flows occur. In order to increase the performance of a pre-sedimentation basin (clarifier), it is essential to have a uniform and calm flow field. The use of suitable baffle configurations may help forming favorable flow field and increase the efficiency of the pre-sedimentation basins. In order to find the proper position of a baffle in a rectangular sedimentation basin, computational investigations are performed. The first step to optimize pre-sedimentation basin is accurate calculation of the velocity field and the volume of rotation zones. Flow guiding blades can also be used to depreciate the inlet jet and reduce turbulent kinetic energy. Because of the flow complexity and also the effects of scale, physical models can not solely provide a clear understanding of the physics governing the flow field and it is necessary to study this phenomenon numerically along with field and experimental studies. The first step to optimize pre-sedimentation basins is accurate simulation of the velocity field and the volume of rotation zones. In the present study, numerical simulation of flow was investigated in a pre-sedimentation basin using SSIIM and Fluent models. Continuity and momentum equations were solved using finite volume method. Flow analysis was done steady by the SIMPLE algorithm for velocity and pressure coupling. Discrete method of continuity equations, momentum, turbulent kinetic energy, Reynolds stress drop and discretion of pressure equation are standard. The numerical results were calibrated with experimental results of Shahrokhi et al. (2011) and Imam et al. (1984). Flow simulation was performed in 3D and flow velocity profiles were compared with the experimental results in different sections of a pre-sedimentation basin. Then, in order to sedimentation investigation in the pre-sedimentation basin, advection and dispersion equation of sediment concentration was solved simultaneously with the governing equations of flow. The results of the vertical distribution of sediment concentration profiles in different sections of the basin were compared with the experimental and numerical results of other researchers. Finally, the effect of flow guiding blades on the flow pattern and the efficiency of sedimentation in the pre-sedimentation ponds were investigated. The comparison showed that there is a good agreement between numerical and experimental study with an average error of 6%. Flow rate is one of the effective parameters on creating a rotational zone inside the basins. With increasing the inlet flow rate from 0.002 to 0.01 cubic meters per second, the length of the rotational zone has increased 25% and the width of the rotating zone has increased 45%. The secondary and rotational currents formed at the entrance of the basin are two small rotational zones and approaching the middle of the basin and formation of flow separation zones, the number of rotating areas and their dimensions have increased. From the beginning to the middle of the basin, the shear stress is increased. In the sections x = 0.46 m and x = 0.82 m, the amount of shear stress is maximum. Amount of energy in the middle of the depth has decreased by 40% compared to the water level and about 60% compared to the floor of the sedimentation basin. It showed that there is a good agreement between the numerical and experimental results. It also indicated high ability of SSIIM in predicting distribution of sediment concentration profiles in pre-sedimentation basins. With increasing flow depth, the sediment concentration decreases. In the section x = 1.58 m, the sediment concentration near the free surface is 44 mg L-1, which decreased by 57.48% compared to the concentration of sediment in the basin bed. In the case without the guide blade, near the free surface of the stream, the sediment concentration was decreased. Also, in the middle of the basin, due to the turbulence of the flow and the rotational areas, the secondary current strength was maximal and decreased as it approached the end of the basin.
Keywords: Flow pattern, Flow guiding blades, Numerical model, Pre-sedimentation basins, Sediment concentration distribution, Turbulence models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow pattern
  • Flow guiding blades
  • Numerical model
  • Pre-sedimentation basins
  • Sediment concentration distribution